MOKYTOJAMS

PRAŠYMAI 

________________________________________________________________________________

Kviečiame dalyvauti Erasmus+ projekte „Aš noriu. Aš galiu”
Vaikų turizmo renginių organizavimas
Įtraukiojo ugdymo rekomendacijos bendrojo ugdymo mokykloje.
Geros mokyklos koncepcija.

Individualaus ugdymo plano forma
Biologijos, Gamtos ir žmogaus, fizikos, chemijos individualizuota programa atnaujinta
Istorijos, geografijos individualizuota programa atnaujinta
IT individualizuota programa atnaujinta
Lietuvių kalbos individualizuota programa atnaujinta
Matematikos individualizuota programa atnaujinta
Užsienio kalbų individualizuota programa atnaujinta
Priešmokyklinio ugdymo individualizuota programa
Pritaikyta programa 
Vertinimo lentelė prie programų
Dalykų ilgalaikių planų formos.  Dalykų ilgalaikių planų titulinis puslapis
Pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo taisyklės

***

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI TURINIO INDIVIDUALIZAVIMAS
REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS KAIP BENDRAUTI SU VAIKAIS APIE KORONAVIRUSĄ (COVID-19)
ESATE KOREPETITORIUS, LAISVAI SAMDOMAS MOKYTOJAS AR KETINATE TOKIU TAPTI? 

SAVIANALIZĖS ANKETOS FORMA MOKYTOJAMS IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAMS

MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS FORMOS
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO FORMA
INTEGRACIJOS Į MOKYKLOS BENDRUOMENĘ PLANAS
KLASĖS VEIKLOS PLANO FORMA

REKOMENDACIJOS PRITAIKYTŲ IR INDIVIDUALIZUOTŲ PROGRAMŲ RENGIMUI
PRITAIKYTOS PROGRAMOS FORMA
INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS FORMA
INDIVIDUALIZUOTOS PROGRAMOS SPECIALIŲJŲ (LAVINAMŲJŲ) KLASIŲ MOKINIAMS FORMA
REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS, DIRBANTIEMS SU YPATINGŲ POREIKIŲ MOKINIAIS
REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS, KAIP DIRBTI SU ELGESIO IR EMOCIJŲ BEI AKTYVUMO IR DĖMESIO SUTRIKIMŲ TURINČIAIS VAIKAIS

INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ IR TARPDALYKINĖS INTEGRACIJOS TVARKA
PROGRAMOS, INTEGRUOJAMOS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR PRADINIO UGDYMO BENDRĄSIAS PROGRAMAS
ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMOS INTEGRAVIMAS Į 5-8 KLASIŲ UGDYMO TURINĮ
ETNINĖS KULTŪROS  BENDROSIOS PROGRAMOS INTEGRAVIMAS Į DALYKŲ PROGRAMAS
ŽMOGAUS SAUGOS INTEGRAVIMAS Į DALYKŲ PROGRAMAS IR KLASĖS AUKLĖTOJO VEIKLĄ
UGDYMO KARJERAI REKOMENDUOJAMOS TEMOS ATSKIRŲ DALYKŲ PAMOKOSE IR KLASĖS AUKLĖTOJO  DARBE
SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI PROGRAMOS INTEGRAVIMAS Į 5-8 KLASIŲ UGDYMO TURINĮ
EKOLOGIJOS IR APLINKOS TECHNOLOGIJŲ TEMŲ INTEGRAVIMAS Į 5-8 KLASIŲ UGDYMO TURINĮ

PATYČIŲ SITUACIJŲ SPRENDIMAS
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS NUOBAUDŲ KOPĖČIOS