UGDYMO PLANAS, TVARKOS

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL ASMENŲ, PRIIMTŲ Į DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PASKIRSTYMO Į KLASES IR GRUPES TVARKOS APRAŠO
MOKYKLOS 2020-2021 M.M. UGDYMO PLANAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 
MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2020-2021 M.M.
BUDĖJIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS
BENDRUOMENĖS INFORMAVIMO IR KOMUNIKAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA
MOKYKLOS PRADINIO UGDYMO,PAGRINDINIO UGDYMO DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS IR MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKA
POVEIKIO PRIEMONIŲ NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TAIKYMO SĄLYGOS IR TVARKA MOKYKLOJE
PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ NAUDOJIMOSI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS IR KITAIS MOBILIAIS ĮRENGINIAIS TAISYKLĖS

ATLYGINIMO UŽ MOKINIŲ UŽIMTUMĄ IR PRIEŽIŪRĄ PAILGINTOS
DIENOS GRUPĖSE RINKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA