UGDYMO PLANAS, TVARKOS

2021-2022 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO PAKEITIMAI 2022-05-25
ĮSAKYMAS DĖL RUDENS ATOSTOGŲ
MOKYKLOS 2021-2022 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS 
MOKYMOSI PRARADIMŲ DĖL COVID-19 PANDEMIJOS KOMPENSAVIMO
PRIEMONIŲ PLANAS 2021-2022 MOKSLO METAMS
UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS PLANAS (2021-2022 m.m.)

MOKYKLOS UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS APRAŠAS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS
MOKIN INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2020-2021 M.M.
BUDĖJIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA
MOKYKLOS PRADINIO UGDYMO,PAGRINDINIO UGDYMO DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS (nauja redakcija)
MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS IR MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKA
POVEIKIO PRIEMONIŲ NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TAIKYMO SĄLYGOS IR TVARKA MOKYKLOJE
PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ NAUDOJIMOSI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS IR KITAIS MOBILIAIS ĮRENGINIAIS TAISYKLĖS

ATLYGINIMO UŽ MOKINIŲ UŽIMTUMĄ IR PRIEŽIŪRĄ PAILGINTOS
DIENOS GRUPĖSE RINKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA