METODINĖ VEIKLA

Mokytojų metodinės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas nuolat tobulinti kvalifikaciją ir kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškimą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės.

Metodinė taryba

Pirmininkė –   Vida Giedraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:  Algis Bolys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Lina Vanagaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Vytautas Gintutis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Violeta Marcinonienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Rasa Truskienė, lietuvių kalbos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Rūta Krivickienė, gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Aurelija Zubrickaitė, menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Ingrida Kilkuvienė, sanatorinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Rūta Virkutienė, specialiojo ugdymo klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

 

Metodinės tarybos funkcijos

  • kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos  prioritetus mokslo metams;
  • koordinuoja mokyklos metodinių grupių veiklą;
  • dalyvauja kuriant mokyklos veiklos planą;
  • priima sprendimus dėl ugdymo proceso organizavimo, aptaria ugdymo programų vykdymą;
  • skatina mokytojus analizuoti ir vertinti savo veiklą;
  • prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;
  • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir patirties sklaidą.

DALYVAVOME PROJEKTE „LYDERIŲ                            LAIKAS -3” Skaityti daugiau

 

 


Mokytojų konferencijoje „Efekt 2024”

MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMAS, MOKYMUISI NAUDOJANT VIRTUALIĄ APLINKĄ „ViLLE“

ATVIROS, INTEGRUOTOS PAMOKOS

„Oki-doki”. Šokio ir muzikos pamoka 

Sėklu karalystė

Sveikos mitybos pamoka


METODINĖ INFORMACIJA MOKYTOJAMS

Seminaro „Kaip pergudrauti stresą. Psichologinės savipagalbos ABC” medžiaga (lektorė Lidija Laurinčiukienė). SAVIDIAGNOZĖ