METODINĖ VEIKLA

Mokytojų metodinės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas nuolat tobulinti kvalifikaciją ir kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškimą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės.

Metodinė taryba

Metodinė taryba

Pirmininkė –   Vida Giedraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:  Algis Bolys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Lina Vanagaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Gražina Naujalienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Ilveta Juškelė, priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Renata Jaskelevičienė, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Rita Zubienienė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Ieva Kadziauskienė, gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Renata Lastauskaitė-Vengrienė, menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Regina Pakeltienė, tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Ona Petruninienė, kūno kultūros ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Ona Pečukevičienė, sanatorinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Metodinės tarybos funkcijos

  • kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos  prioritetus mokslo metams;
  • koordinuoja mokyklos metodinių grupių veiklą;
  • dalyvauja kuriant mokyklos veiklos planą;
  • priima sprendimus dėl ugdymo proceso organizavimo, aptaria ugdymo programų vykdymą;
  • skatina mokytojus analizuoti ir vertinti savo veiklą;
  • prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;
  • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir patirties sklaidą.

DALYVAUJAME PROJEKTE „LYDERIŲ                            LAIKAS -3“ Skaityti daugiau

 

 


MOKINIŲ PASIEKIMŲ GERINIMAS, MOKYMUISI NAUDOJANT VIRTUIALIĄ APLINKĄ „ViLLE“

ATVIROS, INTEGRUOTOS PAMOKOS

„Oki-doki“. Šokio ir muzikos pamoka 

Sėklu karalystė

Sveikos mitybos pamoka


METODINĖ INFORMACIJA MOKYTOJAMS

Seminaro „Kaip pergudrauti stresą. Psichologinės savipagalbos ABC“ medžiaga (lektorė Lidija Laurinčiukienė). SAVIDIAGNOZĖ. (2017-10-24)