Apie mus

Mokyklos vizija

Kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmės ir kiekvieno bendruomenės nario tobulėjimo siekianti mokykla, nuolat įsivertinanti ir savo veikloje besivadovaujanti bendruomenės susitarimais.

 

Mokyklos misija

Sudaryti tinkamas sąlygas kiekvieno mokinio ugdymosi sėkmei ir saviraiškiam dalyvavimui mokyklos gyvenime, skatinant jį siekti asmenybės brandos, gerų pasiekimų ir pažangos.

 

Veiklos prioritetai

Individuali mokinio pažanga, mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo stiprinimas, saugios ir motyvuojančios ugdymo(-si) aplinkos kūrimas.