ISTORIJA

Druskininkų pradinė mokykla įsteigta 1999 m. gegužės 20 dieną. 1999-2000 m.m. mokykloje mokėsi 662 mokiniai. Priešmokyklinių klasių – 4 (73 mokiniai), I-IV klasių – 25 (572 mokiniai); 2 specialiosios klasės mokiniams su negalia (17 mokinių). Dirbo 35 pedagogai. Iš jų 2 metodininkai, 29 vyr. mokytojai, 2 mokytojai. Mokyklos direktorė – Ona Malaškevičienė. Direktorės pavaduotojai: Lina Vanagaitienė (ugdymui), Leonora Mockevičienė (ugdymui), Albertas Prieskienis (ūkio reikalams). Mokyklos tarybos pirmininkas Saulius Matelis. Mokyklos gyvenimą atspindėjo leidžiamas laikraštis „Spindulys“.

2000 m. rugsėjo 1 dieną pradinei mokyklai suteiktas „Saulės“ vardas, sukurtas mokyklos himnas. Mokyklos direktorė – Ona Malaškevičienė, pavaduotojos – Lina Vanagaitienė, Džigita Tamošiūnienė. Nuo 2002 m.m. mokykla dalyvavo respublikiniame projekte „Moksleivių pažangos vertinimas ugdymo procese“. Mokykloje sukurta vieninga vertinimo sistema, „Pasiekimų knygelė“.

2006 m. sausio 31 d. pakeistas mokyklos tipas iš pradinės į pagrindinę. Mokyklos direktorė – Ona Malaškevičienė, pavaduotojos ugdymui – Elvyra Kavaliauskienė, Ramutė Siliūnienė, Lina Vanagaitienė. 2006-2007 m.m. mokykloje buvo 36 klasių komplektai, mokėsi 785 mokiniai. Veikė priešmokyklinio ugdymo grupė. 2-ose spec. lavinamosiose klasėse mokėsi 10 mokinių su negalia. Mokykloje dirbo 73 pedagogai, spec.pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas. 2008-2009 m.m. mokykloje buvo 39 klasių komplektai, mokėsi 847 mokiniai. Veikė priešmokyklinė grupė, kurioje mokėsi 21 mokinys. Spec. lavinamosiose klasėse mokėsi 10 mokinių su negalia. Mokykloje dirbo 72 pedagogai, spec. pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas. Mokyklos direktorė – Ona Malaškevičienė, pavaduotojai ugdymui – Algis Bolys, Ramutė Siliūnienė, Lina Vanagaitienė. 2009-2010 m.m. mokykla sumažėjo 5 klasių komplektais, mokėsi 765 mokiniai, dirbo 61 pedagogas. Patvirtinta Mokyklos mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka. Mokyklą baigė ir pagrindinį išsilavinimą įgijo 26 dešimtokai. 20 iš jų išvyko mokytis į Druskininkų „Ryto“ gimnaziją, 2 – į Druskininkų švietimo centrą, 2- į Alytaus profesinio rengimo centrą, 1- į Veisiejų technologijos ir verslo mokyklą, 1- išvyko su tėvais į užsienį. 2010 m. rugpjūčio 6 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-137 mokyklos direktore paskirta direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramutė Siliūnienė.

Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. pradinės klasės ir specialioji (lavinamoji) klasė perkeltos į mokyklos pastatą Ateities g. 13. Ruošiantis mokslo metams Savivaldybės lėšomis apšiltintas mokyklos pastatas, prie mokyklos įrengtos sporto aikštelės. Atlikti vidaus remonto darbai 16-oje kabinetų, koridoriuose, dirbtuvėse, skaitykloje. Nuo rugsėjo mėn. dirbama kabinetine sistema. 2010-2011 mokslo metais mokykloje mokėsi 671 mokinys (32 klasių komplektai), dirbo 57 pedagoginiai darbuotojai. Pavaduotojai ugdymui – Algis Bolys, Lina Vanagaitienė, Renata Jaskelevičienė. Nuo 2011 m. vasario 1d. mokinių pasiekimų fiksavimui ir tėvų informavimui apie jų vaikų ugdymąsi pradėtas naudoti elektroninis dienynas. 2011-2012 m.m. mokykloje mokėsi 635 mokiniai (31 klasių komplektas). Mokykloje veikė 20 neformalaus ugdymo būrelių, juos lankė 258 mokiniai. Mokinių vasaros atostogų metu, birželio ir liepos mėn., buvo vykdomos neformaliojo švietimo programos „Vaivorykštė“ ir „Vaivorykštė – 2“, kurių metu buvo turiningai organizuotas mokinių poilsis 124 mokiniams. Mokytojams sudarytos sąlygos ugdymo procese naudoti informacines technologijas. Kiekviename mokomajame kabinete yra kompiuteris su interneto ryšiu, 26 kabinetuose – vaizdo projektoriai, pradinių klasių mokytojai ugdymo procese naudoja 2 interaktyvias lentas. Savivaldybės lėšomis įrengtos 5 vaizdo kameros, kurios padeda prižiūrėti ir saugoti mokyklos pastatą ir prie mokyklos esančių sporto aikštelių įrangą, sutvarkytas mokyklos vidinis kiemas. Nupirkti nauji baldai priešmokyklinio ugdymo grupėje, mokyklinės rakinamos spintelės 5-tų klasių mokiniams, mokinių sportinių laimėjimų vitrina, 2 kompiuteriai. 2012-2013 m. m. mokykloje mokėsi 596 mokiniai (33 klasių komplektai).

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. mokykla pradėjo vykdyti pradinio ir pagrindinio ugdymo programas sanatorinėse klasėse. Čia mokomi iš visos Lietuvos į Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės Santariškių klinikų filialo vaikų reabilitacijos skyrių Druskininkų ,,Saulutė“ atvykę gydytis mokiniai. Pagrindinio ugdymo programa vykdoma 5 jungtinių klasių komplektuose. Mokykloje dirbo 71 mokytojas, 8 iš jų – sanatorinėse klasėse. 61 mokytojas turi vyresniojo mokytojo kvalifikaciją, 6 – mokytojo metodininko, 4 – mokytojo kvalifikaciją. 2012 m. spalio mėn. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Gardino 18-ąja vidurine mokykla. Ir Gardine, ir Druskininkuose vyko mokyklų prisistatymo renginiai, ekskursijos, surengti abiejų mokyklų mokinių pasirodymai, draugiškos sporto varžybos, mokytojai dalijosi gerąja darbo patirtimi. Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Alytaus Šaltinių pagrindine mokykla dirbant švietėjišką ir metodinį darbą, dalijantis gerąja darbo patirtimi bei sprendžiant mokinių laisvalaikio ir tarpusavio bendradarbiavimo klausimus. Projektą kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Vanagaitienė. 2013 m. baigė mokyklą 33 dešimtokai. 24 iš jų toliau tęsia mokymąsi Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje, 5 – Alytaus profesinio rengimo centre, 3 – Druskininkų švietimo centre ir amatų mokykloje, 1 – Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje. 2013-2014 m. m. mokykloje mokėsi 572 mokiniai (33 klasių komplektai). Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. atidaryta antroji spec. lavinamoji klasė. Dirbo 59 mokytojai: 50 iš jų turi vyresniojo mokytojo kvalifikaciją, 6 – mokytojo metodininko, 3 – mokytojo kvalifikaciją. 10 klasėje mokėsi ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 32 mokiniai. 2013 m. lapkričio 11–15 d. vyko mokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas. Išorinio vertinimo metu nustatyti stiprieji ir tobulintini mokyklos veiklos aspektai. Mokyklos stiprieji veiklos aspektai: tradicijos ir ritualai, mokyklos atvirumas ir svetingumas, aplinkos jaukumas, neformalusis vaikų švietimas; daugumos mokytojų aiškinimas suprantamas mokiniams; mokinių pasiekimai konkursuose, sporto varžybose, projektinėje veikloje; bendroji rūpinimosi mokiniais politika ir socialinė pagalba; profesinis švietimas; papildomų lėšų pritraukimas. Mokyklos tobulintini veiklos aspektai: mokymo nuostatos ir būdai, mokymosi veiklos diferencijavimas ir individualizavimas, mokinių pasiekimų vertinimas ir gautos informacijos panaudojimas, gabių mokinių ugdymas, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų panaudojimas. Pakeisti darbastaliai medžio dirbtuvėse, 5-10 klasių mokiniams nupirktos rakinamos spintelės drabužių ir daiktų laikymui. 2014-2015 mokslo metus mokykloje pradėjo 545 mokiniai (33 klasių komplektai). Mokykloje dirbo 55 mokytojai: 43 iš jų turintys vyresniojo mokytojo kvalifikaciją, 8 – mokytojo metodininko, 4 – mokytojo kvalifikaciją. Mokykloje įgyvendintos 32 neformaliojo švietimo programos. Tęsiamas bendradarbiavimas su Gardino 18-ąja vidurine mokykla. 2014-2015 m.m. mokyklą baigė 15 dešimtokų. 11 iš jų išvyko toliau mokytis į Druskininkų „Ryto“ gimnaziją, 2 – į Druskininkų švietimo centrą ir 1 – į amatų mokyklą, 1 išvyko į užsienį. 2015-2016 mokslo metus pradėjo 547 mokiniai, 2 mokiniais daugiau lyginant su 2014-2015 mokslo metais . Mokykloje dirba 59 mokytojai, iš jų 8 mokytojai metodininkai, 48 vyresnieji mokytojai.  2015-2016 m. m. 2-ų klasių mokiniai pirmą kartą vykdė NEC paruoštus diagnostinius testus.                                                                                                                                                         Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. ugdymo proceso organizavimas ir neformalusis vaikų švietimas papildytas atskirais  Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-379, elementais. Pasirinktos ekologijos ir aplinkos technologijų pakraipos tikslas – pradiniame ugdyme perteikti ekologijos žinių pradmenis, suformuoti ekologijos ir aplinkos technologijų brandos pagrindus; pagrindiniame ugdyme – nuosekliai plėsti ekologijos ir aplinkos technologijų žinias, mokinių praktinių gebėjimų lauką, formuoti atsakingą, gamtą tausojantį elgesį. Penktose klasėse nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. dėstomas ugdymo turinį papildantis dalykas – sveika gyvensena, ekologijos ir aplinkos technologijų temos integruojamos į mokomuosius dalykus, projektinę veiklą, klasių auklėtojų veiklą, parengtas 2016-2017 m. m. gamtamokslinių, ekologinių ir projektinių veiklų planas.

Bendras mokinių skaičius mokykloje per 2014-2016 metus  sumažėjo tik 6 mokiniais, 2016-2017 mokslo metus pradėjo 539 mokiniai.  Mokykloje buvo organizuota ir pravesta respublikinė pradinių klasių gamtamokslinė konferencija „Gamtos paslaptys 2016“.  Buvo vykdoma OLWEUS patyčių prevencijos programa. Tradicinė neformaliojo švietimo programa vasaros atostogų metu užėmė ne tik socialiai remtinus mokinius, bet užimtumą organizavo ir dalinai mokantiems už maitinimą mokiniams.  Stovyklą lankė 49 socialiai remtini mokiniai ir 54 dalinai mokantys už maitinimą.  Stovyklos programa, kurios veikla suplanuojama iš anksto, buvo orientuota į priešmokyklinių, pirmų-penktų klasių mokinių psichologines ypatybes bei socialinių įgūdžių formavimą bei įtvirtinimą. Daug dėmesio skirta išvykoms, edukacinėms programoms.

2017-2018 m.m. bendras mokinių skaičius padidėjo 17 mokinių (560). Mokyklą baigė 12  dešimtokų. 2018 metais pradėtas vykdyti iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Druskininkų savivaldybės pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-emocinį intelektą“.   6 mokyklos pedagogai dalyvavo Nacionalinio švietimo  projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotėse, mokymuose ir užsiėmimuose. Mokykla toliau tęsė dalyvavimą projekte „Informatika pradiniame ugdyme“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.  2018 m. balandžio 9 d. mokykla organizavo respublikinę mokytojų metodinę-praktinę konferenciją „Gamtamokslinio ugdymo įtaka vaikų pažintinės kompetencijos plėtotei“. Konferencijos metu 12 mokyklos mokytojų dalijosi savo gerąja patirtimi su kitose Lietuvos mokyklose dirbančiais mokytojais. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras atliko auditą, kurio metu buvo nustatyta, kad mokykla vykdo sistemingą patyčių prevenciją, sprendžia įtariamus ar nustatytus patyčių atvejus ir pripažinta OLWEUS mokykla 2018-2019 mokslo metams. 1-10 klasių mokiniams organizuotos atskiros sportinių-sveikatinimo veiklų dienos (2018-04-05 ir 2018-10-26). Įrengta gamtos mokslų laboratorija vyresniųjų klasių mokiniams, kur vyksta ir chemijos pamokos, ir mokinių laboratoriniai darbai, planuojama įrengti atskirą laboratoriją pradinių klasių mokiniams. Mokykloje stengiamasi kurti jaukią ir motyvuojančią mokymosi aplinką, erdves poilsiui ir mokinių užimtumui pertraukų metu. Įrengti poilsio kampeliai mokiniams pradinių klasių korpuse,  mokytojų kambaryje – pedagoginiams darbuotojams. Atliktas lifto neįgaliems mokiniams ir jo įrengimo darbų pirkimas ir 2018 m. lapkričio 18 d. sudaryta rangos sutartis Nr. V14-1-22 su UAB „Arminsta“. Lifto paleidimas numatytas iki 2019 m. rugpjūčio 30 d.

2018-2019 m.m. mokėsi 567 mokiniai. Mokytojai vedė atviras ir integruotas  pamokas, pamokas netradicinėje aplinkoje: buvo išnaudojamos  mokyklos erdvės, puiki Druskininkų gamta, mokyklos „Žalioji klasė“, skaitykla, miesto ir šalies muziejai, kurie siūlo puikias edukacines programas įvairaus amžiaus mokiniams, vyko įdomūs užsiėmimai VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filiale. Mokyklos direktoriaus 2019 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V1-7 patvirtintas mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, kurio paskirtis – siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos per tam tikrą laiką, atsižvelgiant į mokymosi startą bei asmenines raidos galimybes, mokiniui optimalų tempą ir bendrosiose ugdymo programose numatytus reikalavimus, laiku nustatyti iškylančius ugdymosi sunkumus ir organizuoti reikiamą mokymosi pagalbą.2018-2019 m. m. mokyklą baigė 10  dešimtokų. 5 mokiniai toliau mokytis nuvyko į Druskininkų „Ryto“ gimnaziją, 1 – į Druskininkų švietimo centrą, 3 –į Alytaus profesinio rengimo centrą.

Nacionalinio projekto LL3 dėka mokyklos pedagogai dalyvavo seminaruose “Asmeninė kiekvieno mokinio pažanga: dėl ko turime susitarti?“, „Demokratinio mokyklos valdymo pavyzdžiai ir bendruomenės įtraukimas siekiant vaikų pažangos“, „LL3 Druskininkuose: nauja pradžia, arba ko ir kaip sieksime?“. 2019 m. spalio 2 d. mokykloje buvo suorganizuota metodinė diena „Kelių į kiekvieno vaiko sėkmę paieškos: kaip spręsti mokymosi sunkumus?“.2019 m. balandžio 11 d. mokykla organizavo respublikinę mokinių metodinę-praktinę konferenciją „Gamtos paslaptys 2019“.6 mokyklos pedagogai dalyvavo nacionaliniame švietimo projekte „Lyderių laikas 3“. Mokykloje buvo toliau tęsiamos veiklos, atsiradusios Druskininkų savivaldybės pokyčio projekto „Pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas, motyvuojantis mokytojus sukurti mokiniams tinkamiausią augimui terpę“ eigoje.  Organizuojami savaitiniai mokytojų pasitarimai įvairiais klausimais, stengiamasi išklausyti ir išgirsti įvairias nuomones, bendrai ieškoti sprendimų, skatinti bendruomenės narius aktyviau įsijungti į diskusijas bei renginius mokykloje. Vyksta mokyklos direktorės pokalbiai su bendruomenės nariais „Valanda su direktore“, išklausomi pasiūlymai ir nuomonės rūpimais klausimais, vyksta “Pedagogų praktinės dirbtuvės”, kurių metu mokytojai dalijasi gerąja patirtimi, sėkmės istorijomis. Susibūrusi iniciatyvių mokyklos administracijos, mokytojų, mokinių tėvų ir švietimo skyriaus specialistų komanda paruošė „Pozityvios mokymo(si) ir tinkamo vaikų emocinio vystymosi aplinkos kūrimo“ projektą, kurį įgyvendinant bus siekiama padėti mokiniams įgyti ir sėkmingai naudoti socialinius ir emocinius gebėjimus, užtikrinti sėkmę mokykloje ir gyvenime, puoselėti darnius tarpusavio santykius bendruomenėse ir stiprinti atsakingą elgesį visuomenėje.Nuo 2015 metų pradžios Druskininkų ,,Saulės“ pagrindinė mokykla dalyvauja Olweus patyčių prevencijos programoje. Apklausų duomenys rodo mažėjantį  patyčių mokykloje procentą: 2015 m. buvo 21,9%,  2016 m.-  21,3 %, 2017 m. – 15,9 %, 2018 m.-  14,8%. Stebima mažėjimo tendencija.

Mokykloje stengiamasi plėsti mokymo(si) galimybes pritaikant informacines technologijas, ugdant įvairias šiuolaikiniam gyvenimui būtinas kompetencijas, susietas su gyvenimo patirtimi, mokant naudotis šaltinių ir informacinių technologijų įvairove. Įrengta dar viena kompiuterių klasė, kurioje yra 30 individualių kompiuterizuotų  darbo vietų mokiniams, įsigyti 2 interaktyvūs ekranai, kurių pagalba bus užtikrinama kokybiškesnė pamoka ir geresni mokymosi rezultatai.Siekiant sudaryti optimalias sąlygas ir tinkamą aplinką kiekvieno vaiko ugdymuisi, padedant savivaldybei, mokykloje įrengta specialioji klasė ir sensorinis kambarys mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymui, įrengtas modernus liftas fizinę negalią turintiems mokiniams.Įrengta dar viena kompiuterių klasė, kurioje yra 30 individualių kompiuterizuotų  darbo vietų mokiniams, įsigyti 2 interaktyvūs ekranai, kurių pagalba bus užtikrinama kokybiškesnė pamoka ir geresni mokymosi rezultatai.

2019-2020 m.m. mokėsi 595 mokiniai. Baigė dešimtą klasę 14 mokinių. Iš jų 8 išvyko mokytis į  Druskininkų „Ryto“ gimnaziją, po 2 –  į Alytaus profesinio rengimo ir Druskininkų švietimo centrus, po vieną mokinį – į Veisiejų technologijos ir verslo mokyklą ir Klaipėdos paslaugų ir verslo centrą. Lyginant su 2019-2020 m. m. bendras klasių komplektų skaičius išliko toks pats. Nuo 2020 metų rugsėjo mėn.  neformuojama 9 klasė.

Mokytojų, visų pedagoginių darbuotojų sutelktumo, bendradarbiavimo, kruopštaus darbo, nuoširdaus bendravimo su tėvais dėka sėkmingai įveiktas pirmasis karantinas. Per trumpą laiką mokytojai išmoko dirbti įvairiose virtualiose mokymo aplinkose, pasirinkti vaizdo konferencijų, apklausų įrankius, nuspręsti, kokį pasirinkti internete skaitmeninį turinį pamokoms, kokiu būdu perduoti mokiniams, tėvams reikiamą informaciją, pateikti užduotis. Priešmokyklinukų ir pradinukų mokymui mokytojai naudojo Padlet mokymo platformą, TAMO elektroninį dienyną ir vaizdo konferencijų programą „Zoom“, EMA ir „EDUKA klasė“ virtualias mokymo aplinkas, įvairias skaitmenines ugdymo turinio priemones. Su tėvais (globėjais, rūpintojais) buvo bendraujama per TAMO dienyną, klasių „Facebook“ grupėse, telefonu, messenger programa. 5-10 klasėse mokymui buvo pasirinkta Google Classroom platforma, į kurią kiekvieną dieną buvo keliamos užduotys mokiniams. Jau nuo pat pirmojo karantino pabaigos mokytojai tobulino nuotolinio mokymo gebėjimus, visi dalyvavo darbo „Office 365“ sistemoje ir su Microsoft TEAMS programa mokymuose. Gavus lėšas skaitmeniniam turiniui, įrangai ir mokytojų skaitmeninei kompetencijai tobulinti, sudarytos sutartys su UAB „E.mokykla“ dėl licencijų mokytojams ir mokiniams naudotis EMA sistema, taip pat su UAB „Šviesa“ dėl naudojimosi „EDUKA klasė“ skaitmenine mokymo(si) aplinka. Skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams panaudota 67 proc. skirtų skaitmeninio ugdymo plėtrai lėšų iki 2020 m. gruodžio 31 d., kita dalis skirta IKT įrangai įsigyti pagal poreikius (kompiuterinei įrangai, kameroms, grafinėms planšetėms).

Nors karantinas smarkiai pakoregavo renginių tvarkaraštį, mokykloje buvo suorganizuoti šie renginiai: „Pilietinių iniciatyvų diena 1-10 kl.“, renginys 2 kl. „Mūsų vanduo ir duona-geltona, žalia, raudona“, renginys „Trisdešimt laisvės metų“, tradiciniu tapęs ir daug gerų emocijų dovanojantis Padėkų vakaras „Nešu saulę Tau į delnus“, jaukios paskutinės mokytojų pamokos 4, 8 ir 10 klasėse. Rugpjūčio pabaiga, rugsėjis ir spalis mokyklos bendruomenės nariams buvo ypač aktyvūs mėnesiai, įgyvendinant laimėtą ir bendrai finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis projektą ,,Sportuoju. Keliauju. Atrandu“. Iš viso per tris rudens mėnesius buvo įgyvendinta 12 skirtingo pobūdžio fizinio aktyvumo veiklų. Išvykos dviračiais ,,Nemuno tako“ trasa, sporto būrelį lankantys pradinių klasių mokiniai išmoko teisingai naudotis šiaurietiško ėjimo lazdomis, aptarė tokio ėjimo naudingumą ir reikšmingumą fizinei ir emocinei žmogaus sveikatai, miške tyrinėjo juos supančią gamtą.

Dar kartą šiais mokslo metais gavome „Olweus“ mokyklos vardą ir ženkliuką už sėkmingai vykdomą „Olweus“ patyčių prevencijos programą. Tai bendro visos mokyklos bendruomenės darbo rezultatas. Susibūrusi iniciatyvių mokyklos administracijos, mokytojų, mokinių tėvų komanda parengė „Pozityvios mokymo(si) ir tinkamo vaikų emocinio vystymosi aplinkos kūrimo“ projektą (2020-2022 m.). ,,Aktyvių tėvų klubas“ mokykloje subūrė iniciatyvius ir veiklius tėvus. Pavasarį mokiniai dalyvavo savivaldybės mero inicijuotame konkurse “Idėja mokyklai“, kurio metu siūlė savo vizualizacijas, kaip galima dar labiau pagražinti mokyklos erdves, aplinką. Laimėjo „Žaliosios klasės“ projektas, kurį pristatė 6b kl. mokinės. Mergaičių siūlymu dėmesys skirtas vidinio mokyklos kiemelio aplinkai. „Žaliojoje klasėje“ galės vykti ne tik įvairi veikla pamokų metu, bet ir bus puiki ramybės ir poilsio, bendravimo vieta.

2020-2021 m.m. mokinių skaičius mokykloje – 595. Nuo 2020 metų rugsėjo mėn. neformuojama 9 klasė. Mokykloje dirbo 55 mokytojai ir 23 darbuotojai, teikiantys pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams. Sukomplektuoti pagalbos mokiniui specialistai pagal esamą mokinių skaičių.

Mokytojų, visų pedagoginių darbuotojų sutelktumo, bendradarbiavimo, kruopštaus darbo, nuoširdaus bendravimo su tėvais dėka sėkmingai įveiktas pirmasis karantinas. Priešmokyklinukų ir pradinukų mokymui mokytojai naudojo Padlet mokymo platformą, TAMO elektroninį dienyną ir vaizdo konferencijų programą „Zoom“, EMA ir „EDUKA klasė“ virtualias mokymo aplinkas, įvairias skaitmenines ugdymo turinio priemones. Su tėvais (globėjais, rūpintojais) buvo bendraujama per TAMO dienyną, klasių „Facebook“ grupėse, telefonu, messenger programa. 5–10 klasėse mokymui buvo pasirinkta Google Classroom platforma.

Pasibaigus karantinui  mokytojai toliau tobulino nuotolinio mokymo gebėjimus, visi dalyvavo darbo „Office 365“ sistemoje ir su Microsoft TEAMS programa mokymuose. Didėjant koronaviruso grėsmei šis pasiruošimas buvo sustiprintas, sudarant mokykloje geriau IT įvaldžiusių darbuotojų-konsultantų grupę, rengiamos konsultacijos atskiroms mokytojų grupėms pagal atskiras temas. Gavus lėšas skaitmeniniam turiniui, įrangai ir mokytojų skaitmeninei kompetencijai tobulinti, sudarytos sutartys su UAB „E.mokykla“ dėl licencijų mokytojams ir mokiniams naudotis EMA sistema, taip pat su UAB „Šviesa“ dėl naudojimosi „EDUKA klasė“ skaitmenine mokymo(si) aplinka. Skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams panaudota 67 proc. skaitmeninio ugdymo plėtrai skirtų lėšų iki 2020 m. gruodžio 31 d., kita dalis skirta IKT įrangai įsigyti pagal poreikius (kompiuteriams, kameroms, grafinėms planšetėms).

Nors karantinas smarkiai pakoregavo renginių tvarkaraštį, mokykloje buvo organizuoti renginiai: „Pilietinių iniciatyvų diena 1–10 kl.“, renginys 2 kl. „Mūsų vanduo ir duona – geltona, žalia, raudona“, renginys „Trisdešimt laisvės metų“, tradiciniu tapęs ir daug gerų emocijų dovanojantis Padėkų vakaras „Nešu saulę Tau į delnus“, jaukios paskutinės mokytojų pamokos 4, 8 ir 10 klasėse.

Rugpjūčio pabaiga, rugsėjis ir spalis mokyklos bendruomenės nariams buvo ypač aktyvūs mėnesiai, įgyvendinant laimėtą sporto projektą ,,Sportuoju. Keliauju. Atrandu“. Iš viso per tris rudens mėnesius buvo įgyvendinta 12 skirtingo pobūdžio fizinio aktyvumo veiklų. Projektas „Sportuoju. Keliauju. Atrandu.“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. Sporto projekto tikslas – mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo didinimas, emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimas, sveiko gyvenimo būdo skatinimas, didinant sportuojančiųjų ir aktyviai laisvalaikį leidžiančių žmonių skaičių, įtraukiant asmenis, turinčius specialiųjų poreikių ir (ar) negalią.

Dar kartą šiais mokslo metais gautas „Olweus“ mokyklos vardas ir ženkliukas už sėkmingai vykdomą „Olweus“ patyčių prevencijos programą.

Susibūrusi iniciatyvių mokyklos administracijos, mokytojų, mokinių tėvų komanda parengė „Pozityvios mokymo(si) ir tinkamo vaikų emocinio vystymosi aplinkos kūrimo“ projektą (2020–2022 m.), kurį įgyvendinant siekiama padėti mokiniams įgyti ir sėkmingai naudoti socialinius ir emocinius gebėjimus, užtikrinti mokymosi pažangą ir sėkmę kiekvienam mokiniui, puoselėti darnius tarpusavio santykius bendruomenėje ir stiprinti atsakingą elgesį visuomenėje.

Aktyvių tėvelių dėka suburtas aktyvių tėvų klubas, kuris padės mokykloje kurti pozityvesnę vaikų mokymo(si) ir emocinio vystymosi aplinką.