PAGALBA MOKINIUI

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO „SAULĖS“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS
SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS  PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS  APRAŠAS

SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 Tikslai:
Puoselėti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dvasines, fizines ir psichines galias, ugdyti darbštumą, savikritiškumą, savarankiškumą, pasiryžimą nuolat tobulėti ir  mokytis.
Padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, integruotis mokyklos bendruomenėje.

Funkcijos:                                                                                                                                                                                          – Nustatyti mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, jo žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų   lygį ir jų atitikimą  ugdymo programoms.

– Vesti pogrupines ir individualias pratybas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus ir  padėti įsisavinti nesuprantamą mokomąją medžiagą.

– Konsultuoti mokytojus, kitus pagalbos mokiniui specialistus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, Bendrųjų programų pritaikymo klausimais.

–  Padėti specialiųjų poreikių mokiniams adaptuotis klasėje, skatinti jo bendravimą su kitais moksleiviais, padėti įsitraukti į ugdymo procesą.

– Rengti darbo ataskaitas, tvarkyti veiklos dokumentaciją.
Specialioji pedagogė atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.


LOGOPEDO PAGALBA MOKYKLOJE 

Mokyklos logopedė – Reda Galčienė, 46B kab. III aukštas

Veiklos tikslas:                                                                                                                                                                                         Mokinių, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų bei mokymosi sunkumų, ugdymas.                                              Funkcijos:

  1. mokinių, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų bei mokymosi sunkumų identifikavimas;
  2. mokinių siuntimas į Druskininkų PPT (esant poreikiui) bei sutrikimų šalinimas (mokymas taisyklingai kalbėti ir reikšti mintis žodžiu ir raštu, tarties, rašto trūkumų taisymas, mokymas skaityti ir rašyti be klaidų tiems, kuriems nesiseka);
  3. tėvų, mokytojų, turinčių mokinių su kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimais, mokymosi sunkumais, konsultavimas;
  4. tiesioginis darbas su mokiniais specialiai įrengtame mokyklos kabinete pagal patvirtintą užsiėmimų tvarkaraštį;
  5.  dalyvavimas mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje bei bendradarbiavimas su pedagogine – psichologine tarnyba (PPT).
  6. Dirba individualiai, pogrupiais  ir grupėmis.
  7. Taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo, komunikacijos trūkumams koreguoti:
    lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti pagrindinių mokomųjų dalykų medžiagą, taiko specialius darbobūdus ir metodus.
  8. Tinkamai parenka mokymo priemones, bendradarbiauja su mokytojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais   ir tėvais.

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS:
Pirmininkas –   Vida Giedraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pirmininko pavaduotoja – Lina Vanagaitienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Sekretorė        –   Renata Jaskelevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Nariai:
Kristina Rūkštelienė, socialinė pedagogė
Algis Bolys, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Vaida Mikelionienė, socialinė pedagogė
Reda Galčienė, logopedė
Laima Barisaitė, specialioji pedagogė
Dalia Skausmenienė, psichologo asistentė
Ieva Savulionienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Rita Zubienienė, rusų kalbos vyr. mokytoja
Rasa Truskienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS