VADOVAI

Lina Bagdanavičienė
Direktorė

Telkia mokyklos bendruomenę valstybės švietimo politikos įgyvendinimui, vadovauja  mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos planų rengimui ir vykdymui, organizuoja  mokyklos ugdymo planų rengimą ir jų įgyvendinimą. Organizuoja ugdymo procesą ir mokyklos darbą, analizuoja ir vertina materialinius, intelektualinius išteklius, veiklą, užtikrina optimalų jų naudojimą. Sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui, inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų veiklą. Atstovauja mokyklai kitose institucijose, plėtoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais),  kuria ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką.

1 aukštas, 12 kabinetas, tel. (8 313) 59209,  e.p.: saules.rastine@smok.lt,   lina.bagdanaviciene@smok.lt

 


Algis Bolys
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Kuruoja 8-10 klasių mokinių ugdymą, lietuvių kalbos, socialinių, tiksliųjų mokslų, fizinio ugdymo, IT ir technologijų dėstymą. Sudaro 5-10 klasių mokinių pamokų tvarkaraštį naudodamas programą „aSc Tvarkaraščiai“, administruoja e. dienyną. Organizuoja 10 klasių mokinių PUPP. Koordinuoja mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, mokinių ugdymą karjerai, organizuoja pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.

Istorijos mokytojas metodininkas.

Tel. +370 313 59207, e.p.: algis.bolys@smok.lt

 

 


Lina Vanagaitienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kuruoja priešmokyklinį, 1-4 klasių mokinių bei specialųjį ugdymą. Rengia pradinių klasių ir specialiųjų   klasių pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius. Tvarko mokinių ir mokytojų duomenų bazę ir rengia duomenų bazės statistines ataskaitas. Vykdo pailgintos dienos grupių veiklos priežiūrą.
Atsako už pažymų, pažymėjimų išdavimą, tvarko pažymėjimų gavimo ir išdavimo apskaitą, mokinių apskaitos žurnalų formavimą iš mokinių registro.

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Tel.: +370 313 59208, e.p.: lina.vanagaitiene@smok.lt

 


Vida Giedraitienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kuruoja 5-7 klasių mokinių ugdymą, užsienio kalbų, dorinio ugdymo, dailės ir muzikos ir gamtamokslinių dalykų dėstymą. Vadovauja mokyklos metodinei tarybai, koordinuoja mokyklos renginių organizavimą ir mokinių savivaldos veiklą, neformalųjį švietimą,  prevencinę veiklą.

Tikybos vyr. mokytoja.

Tel.: +370 313 41117, e.p.: vida.giedraitiene@smok.lt

 

 


Vytautas Gintutis
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Organizuoja tęstinį mokymą Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikų filialo vaikų reabilitacijos skyriuje Druskininkų ,,Saulutė“ besigydantiems vaikams, vykdo  mokomųjų dalykų ugdymo ir klasių mokinių veiklos priežiūrą ir kontrolę sanatorinėse klasėse, tvarko mokymo sutarčių ir mokymosi pasiekimų pažymų išdavimą ir apskaitą. Prižiūri bibliotekos Vaikų reabilitacijos skyriuje Druskininkų ,,Saulutė“ darbą.

Tel.: +370 313 53821, e.p.: vytautas.gintutis@smok.lt, saulute@smok.lt

 


 Antanas Grigas
 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Vykdo mokyklos teritorijos, pastato ir patalpų, baldų ir inventoriaus, inžinierinių komunikacijų ir įrenginių techninę būklės  priežiūrą,  patalpų sanitarinės būklės priežiūrą, organizuoja aptarnaujančio personalo darbą. Atsako už priešgaisrinės, darbo ir civilinės saugos reikalavimų laikymąsi mokykloje, aprūpinimą materialiniais resursais (inventoriumi, mokymo priemonėmis ir kt.), vykdo naudojimosi turtu priežiūrą ir kontrolę.  Organizuoja einamojo remonto darbus. Vykdo viešuosius pirkimus, vadovaudamasis mokyklos viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, vykdymo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašu.

Tel.: 8-313-45703        el.p. : antanas.grigas@smok.lt