UGDYMO PLANAS, TVARKOS

2023-2024 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS
MOKYKLOS UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS APRAŠAS
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS
MOKIN INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
BUDĖJIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA
MOKYKLOS PRADINIO UGDYMO,PAGRINDINIO UGDYMO DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS IR MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKA
POVEIKIO PRIEMONIŲ NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TAIKYMO SĄLYGOS IR TVARKA MOKYKLOJE
PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ NAUDOJIMOSI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS IR KITAIS MOBILIAIS ĮRENGINIAIS TAISYKLĖS

ATLYGINIMO UŽ MOKINIŲ UŽIMTUMĄ IR PRIEŽIŪRĄ PAILGINTOS
DIENOS GRUPĖSE RINKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA