UGDYMO PLANAS, TVARKOS

2019-2020 MOKSLO METŲ MOKYKLOS UGDYMO PLANAS
MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 
BUDĖJIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS-PILIETINĖS  VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
MOKYKLOS PRADINIO UGDYMO,PAGRINDINIO UGDYMO DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS IR MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKA
POVEIKIO PRIEMONIŲ NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TAIKYMO SĄLYGOS IR TVARKA MOKYKLOJE
PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ NAUDOJIMOSI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS IR KITAIS MOBILIAIS ĮRENGINIAIS TAISYKLĖS

ATLYGINIMO UŽ MOKINIŲ UŽIMTUMĄ IR PRIEŽIŪRĄ PAILGINTOS
DIENOS GRUPĖSE RINKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA