VEIKLA

PATVIRTINTA
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V1-110

DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
  2018 METŲ BIRŽELIO MĖN. VEIKLOS PLANAS

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Data, laikas, vieta Atsakingi
1.

 

Pasitarimai, posėdžiai

1. Darbuotojų skatinimo komisijos posėdis

2. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės posėdis

3.Mokytojų tarybos posėdis. Dėl 5-10 klasių mokinių II-ojo pusmečio ir metinių mokymosi pasiekimų. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados. 2018-2019 m.m. ugdymo plano projekto pristatymas.

4.Atestacijos komisijos posėdis

 

4 d. 11.40 val.

5 d. 14.00 val.
35 kab.

13 d. 14.00 val.

11 d. 14.30 val.

 

R.Siliūnienė

A.Bolys

 

R.Siliūnienė

Pavad. ugdymui

R.Siliūnienė

2. Ugdymo proceso stebėsena

2.1. Dokumentų, TAM‘o dienynų tvarkymas

 

Iki 22 d.

 

Pav. ugdymui
Mokytojai

3.              Kvalifikacijos renginiai

3.1. Korupcijos prevencijos seminaras

 

4 d.

 

R. Siliūnienė
V. Giedraitienė

3.2. Mokymai, kaip dirbti su 3D spausdintuvu

11 d.

UPC

I. Eitmantienė
A. Balčiuvienė
3.3. LL3 neformaliosios studijos

 

12 d.

Lazdijai

R. Siliūnienė
L. Vanagaitienė
3.4. Projekto „Mokymo metodų tobulinimas IT aprūpintose klasėse, naudojant akių sekimo technologijas“ pravestų pamokų aptarimas 13 d.36 kab. B. Karmonaitė
R. Jaskelevičienė
R. Zubienienė
14 d.
36 kab.
R. Jankauskienė
R. Truskienė
I. Valentukevičienė
3.5. Viešoji konsultacija dėl ugdymo plano sudarymo 14 d.
Alytus
Bolys

 

3.6. Konferencija „Informatika pradiniame ugdyme“

15 d.

Vilnius

L. Vanagaitienė
I. Eitmantienė
A. Balčiuvienė
V. Lisauskienė
V.Amanavičienė
4.

 

 

 

 

 

 

Renginiai, konkursai, varžybos ir kt.

4.1. Renginiai, skirti Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Dalyvavimas dviračių žygyje „Už galimybę sveikti linksmai“  (5-10 kl. mokiniai).     Koncertas.

4.2. Padėkų dienos šventė

4.3.Unicef vaikų bėgimas 2018 apie Druskonio ežerą

4.5. Pažintinis „Saulės“ dviratininkų žygis į Švendubrę

4.6. Mokslo metų užbaigimo šventės:

5-7 klasės

8 klasės

9-10 klasės

4.7. Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas

 

 

1d. 14.00 val.
nuo JUCo
Pramogų aikštė

7 d. 18.00 val.

8 d. 12.00 val.

8 d. 16.00 val.
nuo mokyklos

 

15 d. aktų salė
8.30.00 val.
10.30 val.
12.00 val.

14 d.

 

A.Bolys
I.Daniušienė

Renginio organizavimo grupė

Pavad. ugdymui
Klasių auklėtojos

A.Bolys

 

V.Giedraitienė
A.Bolys
Klasių auklėtojos

 

K.Rūkštelienė

5.

 

 

Kitos priemonės

5.1.Neformaliojo švietimo programos  “Vaivorykštė” vykdymas

5.2. Ugdymo procesas kitomis ugdymo formomis (6-10 kl.)

5.3. Pažymėjimų aštuntokams išdavimas

5.4.Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų dešimtokams  išdavimas

5.5. Mokyklinės dokumentacijos tvarkymas (el. dienyno, neformaliojo ugdymo dienynų, mokinių asmens bylų)

5.6. Mokytojų išvyka.

5.7. 2018-2019 m.m. ugdymo plano rengimas

 

5.8. “Šauniausios klasės” galutinių rezultatų suvedimas

 

4-15 d.

14 d.

15 d.

15 d.

 

Iki 22 d.

 

22 d. (vieta ir laikas bus pranešta vėliau)

iki 7d.

iki 5 d.

 

K.Rūkštelienė

Pavad. ugdymui
Klasių auklėtojos

L.Vanagaitienė

Mokytojai

Klasių auklėtojos

 

Mokyklos taryba

 

A.Bolys
Plano rengimo grupė

A.Bolys
Darbo grupė

 

_______________________