VEIKLA

2017 METŲ GRUODŽIO MĖN. VEIKLOS PLANAS

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Data, laikas, vieta Atsakingi
 

1.

 

Pasitarimai, posėdžiai

1.1.OPKUS. Intervencija: budėjimo svarba, kokybė, intervencijos žingsniai, nuobaudų kopėčios, pokalbiai su patyčių dalyviais, jų tėvais.

 

7d., 14.00 val.
36 kab.

 

A. Bolys
MSG vadovai

1.2. Projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ veiklų aptarimas, refleksija (darbo grupė) 07 d., 13.50 val.
27a kab.
L.Vanagaitienė
1.3. Atestacijos komisijos posėdis 27 d., 10.00 val. R.Siliūnienė
1.4. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės posėdis 14 d., 13.50 val.
35 kab.
R Zubienienė
A.Bolys
1.5. IT, kūno kultūros mokytojų savianalizės anketų aptarimas 21 d., 13.50  val. A.Bolys
R.Siliūnienė
1.6. Mokyklos tarybos posėdis 22 d. 18.00 val. I.Eitmantienė
1.7. Metodinių grupių susirinkimai 27 d., 10.00 val. V.Giedraitienė
Metod. gr. pirmininkai
1.8. Mokytojų savianalizės anketų aptarimas 28 d., 10.00 val. V.Giedraitienė
R.Siliūnienė
2.

 Tėvų susirinkimai

2.1. Priešmokyklinių grupių, 1-4 klasių tėvų susirinkimai

 

06 d., 11-14 d.

 

L.Vanagaitienė
Klasių mokytojos

3.

Kvalifikacijos tobulinimo renginiai

 3.1.Konferencija „Vaikų saugumo užtikrinimas. Mokyklos bendruomenės vaidmuo“

 

1 d.
Vilnius

 

A. Bolys
V. Giedraitienė
K. Rūkštelienė

3.2. Projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ komandų atstovų susitikimas

6 d.
Vilnius, UPC

V.Amanavičienė
L.Bukauskienė
3.3. Atvira pasaulio pažinimo pamoka 1c klasėje 7 d. 2 pam. L.Bukauskienė
3.4. Dalyvavimas paskaitoje – grupinėje konsultacijoje „Bazinių įgūdžių formavimas raidos sutrikimų turintiems vaikams“ 8 d., 12.30 val.

PPT

L.Vanagaitienė

Pradinio ugd. mokyt.

3.5. Dalyvavimas paskaitoje – grupinėje konsultacijoje „Veiklų struktūravimas ir paruošimas autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams. 9 d., 10.00 val.

PPT

L.Vanagaitienė
Pradinio ugd. mokyt.
4.

Ugdymo proceso stebėsena
4.1. Atvira gamtos pažinimo pamoka  1c kl.

5 d., 2 pam.
25 kab.
L. Bukauskienė
4.2.  A.Trainavačiaus veiklos stebėjimas, atestacijos dokumentų rengimas Visą mėn. A.Bolys
4.3. Mokytojos L.Bukauskienės veiklos stebėjimas, atestacijos dokumentų rengimas Visą mėn. L.Vanagaitienė
4.4. Atvira, integruota  rusų k. ir tikybos pamoka 8a kl. „Katalikų ir stačiatikių Kalėdų švenčių ypatumai“ 13 d. 2 pam.

36 kab.

I. Valentukevičienė
V. Giedraitienė
5.

 

 

 

 

 

 

 Renginiai, konkursai, varžybos ir kt.

5.1.Savivaldybės mokyklų 2004 m. ir jaunesnių berniukų futbolo 5×5 varžybos

 

5 d. 14 val. „Saulės“  mokykla

 

V.Kapčius
A.Bolys

5.2.Diskusija „Korupcija mokinių akimis“ 7 d. 8-10 klasės (3-6 pam.) A.Bolys
O.Petruninienė
5.3. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso “Dainų dainelė” I etapas 13 d. 14.00 val.
M.K.Čiurlionio meno mokykla
I. Daniušienė
5.4. Dalyvavimas konkurse “Ekologiškos Kalėdos” Iki 12 d. Mokyklos komandos
5.5.Viktorina “AIDS – geriau žinoti” 13 d.,12.00 val.
36 kab.
K.Rūkštelienė
E.Bankietaitė
5.6. Kalėdinių puokščių  paroda

 

III sav.
skaitykla
R. Krivickienė
G. Kalesnykaitė
V. Marcinonienė
5.7. Dalyvavimas resp. konkurse “Kompiuterinė Kalėdinė pasaka 2017 ” Gruodžio mėn. A. Balčiuvienė                   G. Černiauskas
5.8. Dalyvavimas resp. konkurse “Žiemos fantazija” Iki 3 d. A. Balčiuvienė
5.9. Kalviškių mikrorajono Eglutės įžiebimo šventė 14 d., 16.00 val.
mokyklos aikštė
Renginio org. grupė
Mokyklos bendruomenė
5.10.Adventinė popietė mokyklos mokytojams 15 d., 14.00 val. I. Balkutė
V. Giedraitienė
5.11. Kalėdiniai – adventiniai renginiai 1-4 klasėse, priešmokyklinio ugdymo grupės 19 -22 d. L.Vanagaitienė, klasių mokytojos
5.12. Mokyklos Kalėdinis karnavalas “Aplink pasaulį per 60 min.”

 

22 d.,
5-6 kl. 14.00 val.,
7-10 kl. 16.00 val.
I. Kadziauskienė
V. Giedraitienė
Klasių auklėtojos
Mokinių taryba
6.

 

 

Kitos priemonės

6.1. Kalėdinės dirbtuvės mokyklos bendruomenei

 

II sav.

 

 

Renginių grupė
Mokyklos
Bendruomenė

6.2. Darbo tarybos rinkimai 7 d. Rinkimų komisija
6.3. Kūrybinių dirbtuvių diena (1-4 kl.). Kitos veiklos formos. 8 d. L.Vanagaitienė
Darbo grupė
6.4. Akcija “ Šventės jau artėja” – snaigių  ir nykštukų  gaminimas Iki 12 d.

 

Renginių grupė
Mokyklos bendruomenė
6.5. Mokyklos puošimo akcija “Kalėdinės pasakos belaukiant” Iki 13 d.. Renginių grupė
Mokyklos bendruomenė
6.6. Kalėdiniai atvirukai. Sveikinimai užsienio kalbomis. 12 – 29 d., sanator.kl. bibliotekoje G. Naujalienė
J. Skrabulytė
I.Valentukevičienė
Z. Vilkelienė
6.7. Mokinių dailės darbų paroda “Laiko tėkmė” Iki 22 d.
DŠC
G. Sutkienė
6.8. Labdaros akcija “Senelių lankymas”           III sav. I. Kadziauskienė
V. Giedraitienė
6.9. Puokščių paroda ,,Atskuba Naujieji” 15 d.
sanat. kl. foje
V. Tartainienė
L. Pigagaitė
6.10. Mokyklos bendruomenės narių elgesio ir etikos normų parengimas Iki 22 d. I.Eitmantienė
Mokyklos taryba
                               SIGNALINIS PUSMETIS

              ŽIEMOS (KALĖDŲ) ATOSTOGOS

 

Iki 27 d.

2017 m.gruodžio 27d.  – 2018 m. sausio 3 d.

 

Mokytojai
Klasių auklėtojos

7.

Žiemos (Kalėdų) atostogų veikla

7.1. Metodinės tarybos posėdis

Sausio 2 d.,
10.00 val.
 

V.Giedraitienė

7.2. Mokytojų tarybos posėdis. Signalinio pusmečio rezultatų aptarimas ir kt. klausimai Sausio 3 d.,
10.00 val.
R.Siliūnienė
Pavad. ugdymui
7.3. Akcija “Knygų Kalėdos” Iki sausio 6 d.
bibliotekoje
I.Lazarevienė
7.4. Akcija  „Metų knygos rinkimai” Iki 2018 -02-18
bibliotekoje
I.Lazarevienė

_________________________________