VEIKLA

PATVIRTINTA
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2018 m. kovo 1 d.  įsakymu Nr. V1-51

DRUSKININKŲ “SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
2018 METŲ KOVO MĖN. VEIKLOS PLANAS

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Data, laikas, vieta Atsakingas
 

1.

 

Pasitarimai, posėdžiai, susirinkimai

1.1. Mokytojų pasitarimas

 

1 d. 14.00 val.

Direktorė
Pav. ugdymui
1.2. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės posėdis     8 d. 14.00 val.
35 kab.
A.Bolys
2. Ugdymo proceso stebėsena

2.1. Pasiruošimas PUPP. Matematikos ir lietuvių k. pamokų stebėjimas 10 klasėse

 

Kovo mėn.

 

Pav. ugdymui

2.2. mokytojo V.Kapčiaus ugdomosios veiklos vertinimas Kovo mėn. A.Bolys
2.3. Atviros pamokos „Kolega-kolegai“ (pagal atskirą planą) Kovo mėn. Pav. ugdymui
mokytojai
2.4. Klasės auklėtojų veikla (sanatorinėse kl.) Kovo mėn. G.Naujalienė
3. Kvalifikacijos kėlimas

3.1. „Lyderių laikas 3“ neformaliųjų studijų mokymai

 

19-20 d.

 

R.Siliūnienė L.Vanagaitienė

4. Renginiai, konkursai, olimpiados ir kt.
4.1. Nacionalinis diktantas
2 d. 11.00 val.
„Atgimimo“ m-kla
Lietuvių kalbos mylėtojai (suaugusieji)
4.2. LadyGolo žaidynės (5 kl.) 6 d. 14.00 val.
„Saulės“ m-kla
V.Kapčius
4.3. LadyGolo žaidynės (7-8 kl.) 7 d. 14.00 val.
„Saulės“ m-kla
V.Kapčius
4.4. Savivaldybės mokinių smiginio varžybos 7d. 14.00 val.
„Ryto“ g-ja
J.Čepaitienė
4.5. 42-oji Lietuvos dailės mokinių olimpiada 7 d. 10.00 val.
DŠC
G. Sutkienė
4.6. Dalyvavimas konferencijoje-parodoje „Sveikatos galerija“ 7 d. 14.00 val.
JUC
Mokyklos komanda
4.7. Mažojo golfo turnyras, skirtas Nepriklausomybės atkūrimo dienai (5-10 kl.). Finalas. 1-9 d.
9 d. 17.00 val.
A.Bolys
V.Kapčius
V.Žadeikienė
4.8. Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Pilietiškumo pamoką veda Druskininkų sav. meras Ričardas Malinauskas 9 d. 9.00 val. A.Bolys
4.9. Renginys „Dainuoju ir šoku Lietuvai“ (priešmokyklinės gr.)  9 d. 10.00 val.
Aktų salė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogės
4.10. Estafečių varžybos Bendruomenės taurei laimėti 9 d. 17.30 val.
Sporto salė
A. Bolys
4.11. Mokyklinė anglų k. olimpiada 8 kl. mokiniams.
Savivaldybės mokinių olimpiada
II-III sav.
28 d. 10.00 val.
„Saulės“ pagr. m-kla
A.    Matulevičienė

R.Buchienė

4.12.Matematikos ir gamtos mokslų tyrimas TIMSS   (8a, 8b kl.) 12-13 d.
44-45 kab.
A.Bolys
4.13. Tinklinis (mergaitės, 2001m. ir jaunesn.) 12 d. 14.00 val.
„Ryto“ g-ja
J.Čepaitienė
4.14. Tinklinis (berniukai, 2001m. ir jaunesn.) 13 d. 14.00 val.
„Ryto“ g-ja
A.Draginas
4.15. Mokyklinė rusų k. olimpiada 8 kl. mokiniams 14 d.
9.50-11.40
55 kab.
I. Valentukevičienė
R. Zubienienė
4.16. Rašinių, miniatiūrų konkursas, skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti, ,,Fantastinis M.K.Čiurlionio kūrybos pasaulis” 15 d. Lietuvių k. mokytojos
4.17. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ 15 d. 9.00 val.                                        (5-8 kl.) 48 kab.

L. Vanagaitienė

A. Bolys

4.18. Tradicinis raštingiausio 5-8 kl. mokinio konkursas, skirtas Knygnešio dienai paminėti 16 d. Lietuvių k. mokytojos
4.19. Viktorina „Esu šios Žemės vaikas“ (5-6 kl.) 20 d. I. Kadziauskienė
R. Krivickienė
4.20. Pradinukų matematikos olimpiada (3-4 kl.) 20 d. 10.00 val.
„Atgimimo“ m-kla
L.Vanagaitienė
I.Eitmantienė
4.21. Mokyklinė gamtos ir žmogaus ir biologijos olimpiada:    5-6 kl.                     7-8 kl. 22 d. 12.00 val. 12.55 val. 60 kab. R. Krivickienė
4.22. Mokyklos pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas 21 d. 12.00 val. Aktų salė L.Vanagaitienė Pradinių kl. mokytojos
4.23. Savivaldybės mokinių matematikos olimpiada (5-8 kl.) 23 d. 10.00 val.
DŠC
A.Bolys
Matematikos mokyt.
4.24. Teorinė-praktinė veikla „Saugokime žemės gyvybę – vandenį“ (2a, 2b, 2c kl.) 23 d. 12.00 val.
aktų salė
V.Žadeikienė
Kl. mokytojos
4.25. Druskininkų savivaldybės mokyklų 3-4 kl. konkursas „Raštingiausias pradinukas“ 28 d. 10.00 val.
36 ir 37 kab.
I. Eitmantienė
M. Kašėtaitė
4.26. Savivaldybės mokinių fizikos olimpiada (8 kl.) 30 d. 9.00 val.
„Atgimimo“ m-kla
V.Mikalonienė
5.  Kitos priemonės, veiklos

5.1. Pasiruošimas nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui  (2,4,6,8 kl.)

Kovo mėn. Pradinio ugdymo ir dalykų mokytojai
5.2. Protų mūšis “Ką žinai apie TB“ (9,10 kl.) 14 d. 12.00 val.
36 kab.
V.Žadeikienė
Kl. auklėtojos
5.3. Priešmokyklinukų (Pb ir Pc) ir l/d „Bitutė“  renginys „Draugystė“ 14 d. 9.50 val.
aktų salė
V.Žadeikienė
Gr. pedagogės
5.4. Akcija „Savaitė be patyčių“ (pagal atskirus planus) 19-23 d. K.Rūkštelienė
J.Karsokienė
5.5. Dalyvavimas „Nacionalinėje Žaliojoje olimpiadoje 2018“ Kovo mėn R. Krivickienė
5.6. Respublikinės mokytojų teorinės – praktinės konferencijos ,,Gamtamokslinio ugdymo įtaka vaikų pažintinės kompetencijos plėtotei“ parengiamieji darbai Kovo mėn.  

Darbo grupė

5.7. 8 kl. mokinių iliustracijų Maironio poemai “Jūratė ir Kastytis” paroda (skyriuje Druskininkų „Saulutė“) Kovo mėn.  

G. Sutkienė

5.8. Piešinių paroda, skirta Pasaulinei vandens dienai paminėti 15-30 d. V.Žadeikienė
A.Balčiuvienė
5.9.Pateikti Švietimo skyriui informaciją apie „SAVAITĖS BE PATYČIŲ“ veiklas Iki 10 d. K.Rūkštelienė

__________________________________