UGDYMAS

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

ASMENŲ PRIĖMIMO Į DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINĘ MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS


Ugdymo proceso organizavimas 2019–2020 mokslo metais

(išrašas iš mokyklos ugdymo plano)

  1. Ugdymo organizavimas 2019–2020 mokslo metais:

9.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 1 d., mokslo metų pabaiga – 2020 m. rugpjūčio 31 d.
9.2. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos:

Klasė Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
Pradžia Pabaiga
priešmokyklinės grupės

1-4 klasės

5-10 klasės

2019-09-01

2019-09-01

2019-09-01

2020-06-09

2020-06-09

2020-06-23

35

35

37

9.3. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę, pamokos pradedamos 8.00 val.

9.4. Pamokų laikas:

1 pamoka 8.00-8.45 val.,
2 pamoka 8.55-9.40 val.,
3 pamoka 9.50-10.35 val.,
4 pamoka 10.55-11.40 val.,
5 pamoka 12.00-12.45 val.,
6 pamoka 12.55-13.40 val.,
7 pamoka 13.50-14.35 val.

9.5. Mokslo metai mokykloje skirstomi pusmečiais. Pusmečių datos patvirtintos mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V1-110 „Dėl pusmečių datų tvirtinimo“. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

pirmas pusmetis 1-10 klasėms – 2019 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. sausio 31 d.;
antras pusmetis: 1-4 klasėms – 2020 m. vasario 1 d. – 2020 m. birželio 9 d.;
5-10 klasėms – 2020 m. vasario 1 d. – 2020 m. birželio 23 d.

9.6. Mokinių atostogų laikas:

9.6.1. priešmokyklinės grupės vaikams, 1-10 klasių mokiniams:

Atostogos Laikotarpis
Rudens 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų)* 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.
Vasaros:

1-4 kl.

510 kl.

 

2020 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.

2020 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

Pastaba. *10 klasės mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

9.7. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į Mokyklą gali nevykti priešmokyklinių grupių vaikai ir 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-10 klasių mokiniai. Šiltuoju metų laikotarpiu, esant  30 laipsnių šilumos temperatūrai lauke ir didesnei, mokiniai į Mokyklą gali nevykti, esant 28 laipsnių šilumos temperatūrai mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, aktų ir sporto salėse, ugdymo procesas nevyksta. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

9.8. Paskelbus ekstremalią padėtį ar iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, Mokyklos direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja Mokyklos tarybą, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorių.

9.9 Apie neatvykimą į mokyklą dėl ligos ar kitų priežasčių mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) informuoja tą pačią dieną klasės auklėtoją per elektroninį dienyną, telefonu arba atvykę į mokyklą. Praleistų pamokų pateisinimo ir lankomumo apskaitos tvarka bus patvirtinta rugsėjo mėnesį, atsižvelgiant į    Druskininkų savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos dokumentą, išsamiai aptarus su mokyklos bendruomene.