UGDYMAS

Ugdymo organizavimas 2017–2018 mokslo metais

1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d., mokslo metų pabaiga – 2018 m. rugpjūčio 31 d.

2. Ugdymo proceso trukmė 1- 4 klasių mokiniams- 170 ugdymo dienų, 5–10 klasių mokiniams – 181 ugdymo diena:

Klasė

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
Pradžia

Pabaiga

priešmokyklinės grupės

1-4 klasės

5-10 klasės

2017-09-01

2017-09-01

2017-09-01

2018-05-31

2018-05-31

2018-06-15

34

34

35

3. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę, pamokos pradedamos 8.00 val.

4. Mokslo metai mokykloje skirstomi pusmečiais. Pusmečių datos patvirtintos mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V1-93 „Dėl pusmečių datų tvirtinimo“. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

pirmas pusmetis 1-10 klasėms – 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. sausio 31 d.;
antras pusmetis:  1-4 klasėms – 2018 m. vasario 1 d. – 2018 m. gegužės 31 d.;                                                                                    5-10 klasėms – 2018 m. vasario 1 d. – 2018 m. birželio 15 d.

5. Mokinių atostogų laikas:
5.1. priešmokyklinės grupės vaikams, 1-10 klasių mokiniams:

Atostogos

Laikotarpis

Rudens

2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų)

2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.

Žiemos

2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų)*

2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

Vasaros:
                                            1-4 kl.                                              510 kl.

2018 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d.
2018 m. birželio 18 d. – rugpjūčio 31 d.

Pastaba. *10 klasės mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

6. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į Mokyklą gali nevykti priešmokyklinių grupių vaikai ir 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

7. Paskelbus ekstremalią padėtį ar iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, Mokyklos direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja Mokyklos tarybą, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorių.

8. Ugdymo procese 1-10 klasių mokinių kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, projektinei, socialinei veiklai (toliau – pažintinė ir kūrybinė veikla) skiriama nuo 30 iki 60 pamokų (iki 10 mokymosi dienų). Ši veikla yra ugdymo proceso dalis, ja siekiama Bendrojoje programoje numatytų ugdymo tikslų:

Eil. Nr.

Veikla

Laikas, dalyviai

Organizatoriai

1. Rugsėjo 1 d. – Mokslo metų pradžios šventė Mokyklos bendruomenė Darbo grupė
2. Gamtamokslinė, ekologinė, projektinė veikla „Ieškau, tyrinėju, atrandu“, 2017-10-27
1-10 klasių mokiniai
Pavaduotojai ugdymui, mokytojai, klasių auklėtojai
3. Kalėdiniai renginiai 2017-12-22
1-10 klasių mokiniai
Darbo grupė, mokytojai, klasių auklėtojai
4.  Pilietinių iniciatyvų diena 2018-02-15

1-10 klasių mokiniai

Darbo grupė, mokytojai, klasių auklėtojai
5. Sporto diena „Olimpinės žvaigždutės“

 2018 – 05 mėn.
 1-4 klasių mokiniai    2018-06 mėn.        5-10 klasių         mokiniai

Kūno kultūros mokytojai, klasių auklėtojai, mokytojai
6. Turistinė diena 2018 -05-30
1-4 klasių mokiniai
Klasių auklėtojai
7. Mokslo metų užbaigimo diena 2018 -05-31
1-4 klasių mokiniai
Vadovai, mokytojai,
klasių auklėtojai
8. Mokyklos Padėkos diena 2018 -06-07 Darbo grupė
9. Projektinės, pažintinės ir turistinės veiklos diena 2018-06-14
5-10 klasių mokiniai
Mokytojai, klasių auklėtojai
10. Mokslo metų užbaigimo diena 2018-06-15
5-10 klasių mokiniai
Direktorius, pavaduotojai, mokytojai,
klasių auklėtojai
11. Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo veiklų projektinė diena Mokyklos numatytu laiku pagal direktoriaus įsakymą

1-10 klasių mokiniai

Pavaduotojai ugdymui, mokytojai,
klasių auklėtojai
12. Klasės pažintinės veiklos diena Pasirinktinai klasių auklėtojams suderinus su mokyklos administracija

1-10 klasių mokiniai

Klasių auklėtojai

 

9. Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo veiklų projektinių dienų tikslai ir uždaviniai:
ugdyti mokinius pažinti ir tyrinėti gamtinius procesus;                                                                                                                    įgyti praktinių augmenijos puoselėjimo ir auginimo kompetencijų;
ugdyti ekologinius mokinių gebėjimus bei sveikos gyvensenos įgūdžius;
aktyviai dalyvauti veiklose įgyjant ekologijos ir aplinkos technologijų žinių;                                                                              kūrybiškai rengti aplinkos technologijų, aplinkosaugos projektus, grupinius darbus;
ugdyti mokinių verslumą ir tvarų požiūrį į supančią aplinką;plėtoti mokinių socialinius ir                                                    komunikavimo įgūdžius, rengti projektus, juos pristatyti.