UGDYMAS

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS


Ugdymo proceso trukmė ir mokinių atostogos 2018–2019 mokslo metais

1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d., mokslo metų pabaiga – 2019 m. rugpjūčio 31 d.

2. Ugdymo proceso trukmė 1- 4 klasių mokiniams- 175 ugdymo dienos, 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos:

Klasė

Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
Pradžia

Pabaiga

priešmokyklinės grupės

1-4 klasės

5-10 klasės

2018-09-01

2018-09-01

2018-09-01

2019-06-06

2019-06-06

2019-06-20

35

35

37

3. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę, pamokos pradedamos 8.00 val.

4. Mokslo metai mokykloje skirstomi pusmečiais. Pusmečių datos patvirtintos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V1-126 „Dėl pusmečių datų tvirtinimo“. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

pirmas pusmetis 1-10 klasėms – 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 31 d.;
antras pusmetis:  1-4 klasėms – 2018 m. vasario 1 d. – 2019 m. birželio 6 d.;                                                                                    5-10 klasėms – 2019 m. vasario 1 d. – 2019 m. birželio 20 d.

5. Mokinių atostogų laikas:
5.1. priešmokyklinės grupės vaikams, 1-10 klasių mokiniams:

Atostogos

Laikotarpis

Rudens

2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų)

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos

2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.

Pavasario (Velykų)*

2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

Vasaros:
                                            1-4 kl.                                              510 kl.

2019 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.
2019 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

Pastaba. *10 klasės mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.