LAISVOS DARBO VIETOS

MOKYKLAI  REIKALINGI:

1.Specialusis pedagogas(-ė).  Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo kvalifikacija; gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Darbo krūvis: 1 etatas

Darbo pobūdis: spec. pedagogas atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius; teikia specialiąją pagalbą mokiniui ar mokinių grupei; konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais; teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais.

Pateikiami dokumentai:
– prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
– asmens tapatybę patvirtinanti dokumento kopija;
– išsilavinimą patvirtinanti dokumento kopija;
– gyvenimo aprašymas;
– galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Dokumentai priimami  mokyklos raštinėje adresu Ateities g. 13, Druskininkai arba siunčiami elektroniniu paštu saulemok@gmail.com ar registruotu laišku. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba pokalbio dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu.

Informacija teikiama: tel. (8 313) 59209, (8 313) 45703.