LAISVOS DARBO VIETOS

MOKYKLAI  REIKALINGI:

1.Specialusis pedagogas(-ė).  Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo kvalifikacija; gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Darbo krūvis: 1 etatas

Darbo pobūdis: spec. pedagogas atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato jo specialiuosius ugdymosi poreikius; teikia specialiąją pagalbą mokiniui ar mokinių grupei; konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais; teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais.

2.Psichologas (-ė). Kvalifikaciniai reikalavimai:  aukštasis išsilavinimas, psichologo kvalifikacija (specialybė) ir psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).

Darbo krūvis: 1 etatas

Darbo pobūdis: gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones; gebėti bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas; gebėti dirbti kompiuteriu;

gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas.

Pateikiami dokumentai:
– prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
– asmens tapatybę patvirtinanti dokumento kopija;
– išsilavinimą patvirtinanti dokumento kopija;
– gyvenimo aprašymas;
– galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Dokumentai priimami  mokyklos raštinėje adresu Ateities g. 13, Druskininkai arba siunčiami elektroniniu paštu saulemok@gmail.com ar registruotu laišku. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba pokalbio dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu.

Informacija teikiama: tel. (8 313) 59209, (8 313) 45703.