NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TAISYKLĖS

 

  1. Nuotolinis ugdymas vykdomas naudojant Microsoft 365 platformą ir TAMO dienyną.
  2. Nuotolinio ugdymo laikotarpiui sudaromas atskiras 5-10 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis, kuriame išskiriamos vaizdo pamokos.
  3. Vaizdo pamokos vyksta su įjungtomis kameromis.
  4. Mokiniai su mokytojais bendrauja nuo 8 val. iki 16 val. Užduotis siunčia iki mokytojo nurodytos datos 17 val.
  5. Darbas pateikiamas pagal mokytojo pateiktas sąlygas. Be pateisinamos priežasties vėliau pateiktas darbas nevertinamas.
  6. Atliktas užduotis mokiniai siunčia tuo pačiu kanalu, kuriuo darbas buvo pateiktas atlikimui.
  7. Trukdančius vesti pamoką mokinius mokytojas gali šalinti iš pamokos ir žymėti nedalyvavimą pamokoje (N raide).
  8. Mokinių lankomumas žymimas TAMO dienyne. Jeigu mokinys neįjungia kameros, laikoma, kad jis nedalyvavo vaizdo pamokoje, dienyne žymima N raidė.
  9. Mokinys gali per 24 val. nuo praleistos pamokos pabaigos pranešti mokytojui nedalyvavimo priežastį ir pateisinti  savo nedalyvavimą pamokoje. Tokiu atveju dalyko mokytojas N raidę dienyne išbraukia.