INFORMACIJA DĖL 5-8 ir 10 KLASIŲ MOKINIŲ MOKYMO(SI) NUOTOLINIU BŪDU LAPKRIČIO 3-6 DIENOMIS

 

 

  • Mokymas(sis) bus organizuojamas naudojant Office 365 programą ir el. dienyną TAMO.
  • Pamokos, neformaliojo švietimo, klasės auklėtojų, pagalbos mokiniui specialistų užsiėmimai vyks pagal rugsėjo mėn. patvirtintus tvarkaraščius.

 

  • Klasių auklėtojai bendrauja su tėvais, vaikais, dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, administracija. Informuoja apie iškilusias problemas, mokymosi sunkumus ar prisijungimo prie virtualios mokymosi aplinkos problemas.
  • Bendravimas su klasių auklėtojais, dalykų mokytojais vyksta per el. dienyną TAMO ir el. paštu Outlook Office 365 programoje (……….@smok.lt). Vaizdo pamokos vyks “Teams” aplinkoje.

 

  • Pagalba IT naudojimo klausimais:

IT  sistemų administratorius Viktor Rud  – tel. 867535765

IT mokytojai Gediminas Černiauskas ir Aušra Balčiuvienė

Mokytojos Birutė Karmonaitė, Inga Matulevičienė, Jūratė Barišauskaitė

 

  • Kitais klausimais galima kreiptis:

Mokyklos raštinė –  tel. (8 313) 45 703;

Direktorė Ramutė Siliūnienė – tel. (8 313) 59 209;

Direktorės pavaduotojas ugdymui  Algis Bolys – tel. (8 313) 59 207

Direktorės pavaduotoja ugdymui Vida Giedraitienė – tel. (8 313) 41 117