PATVIRTINTA

                                                                                                              Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos

                                                                                                              direktoriaus 2012 m. rugsėjo 14 d.

                                                                                                              įsakymu Nr.V1-200

 

 

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO „SAULĖS“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

          1. Šis aprašas nustato socialinės pedagoginės pagalbos (toliau vadinama – Pagalba) teikimo mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) tikslus, uždavinius, principus, gavėjus, teikėjus, organizavimą ir finansavimą Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje  mokykloje.

          2. Pagalba – tai socialinių pedagogų, klasės auklėtojų, mokytojų, administracijos ir kitų darbuotojų veikla, susijusi su mokinių socialinių pedagoginių poreikių tenkinimu, leidžianti užtikrinti vaiko privalomą švietimą, ugdymosi kokybę, didinti švietimo veiksmingumą.

          3. Socialinė pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969), Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

 

 

II.  PAGALBOS TEIKIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI IR PAGALBOS GAVĖJAI

 

          4. Pagalbos teikimo tikslas – padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymą ir mokymąsi mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai.

          5. Pagalbos teikimo uždaviniai:

          5.1. Kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikams pasirinkti mokyklą pagal jų protines ir fizines galias.

          5.2. Padėti sėkmingai mokiniams adaptuotis mokykloje, kitose institucijose, jų gyvenimo ir mokymosi aplinkoje, tapti visuomeniniu žmogumi, asmenybe. 

          5.3. Išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių vaikai ir mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti.

          5.4. Sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius mokinius, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir institucijomis, atsakingomis už vaiko gerovę.

          6. Pagalbos teikimo principai:

          6.1. Lygios galimybės – kiekvienam mokiniui laiduojamas pagalbos prieinamumas.

          6.2. Visuotinumas – pagalba teikiama visiems mokiniams, kuriems jos reikia.

          6.3. Kompleksiškumas – pagalba teikiama pagal poreikį kartu su kitomis švietimo sistemos pagalbos mokiniui teikimo formomis (informacine, psichologine, specialiąja pedagogine ir specialiąja pagalba, sveikatos priežiūra mokykloje ir kt.).

          6.4. Veiksmingumas – remiamasi profesionalumu, tinkamais ir laiku priimtais sprendimais.

          6.5. Individualumas – pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus mokinio ir konkrečios mokyklos problemas.

          6.6. Konfidencialumas – neatskleidžiama konfidenciali informacija be vaiko, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimo tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

          7. Pagalbos gavėjai yra mokyklos mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai.

 

III. PAGALBOS TEIKĖJAI IR PAGALBOS TEIKIMO BŪDAI

 

          8. Mokyklos vadovas  yra atsakingas už pagalbos teikimą ir jos profesinę kokybę.

          9. Pagalbos teikimą mokykloje vykdo administracija, socialinis pedagogas, spec. pedagogas, logopedas, sveikatos priežiūros specialistas,  klasių auklėtojai, mokytojai.   

          10. Klasės auklėtojas teikia pagalbą savo vadovaujamos klasės ar grupės mokiniams, o mokytojai – klasių ar grupių, kuriose dirba, mokiniams.

          11. Socialinis pedagogas teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokykloje tiems mokiniams, kuriems negali suteikti klasės auklėtojai, mokytojai ar kiti švietimo pagalbos specialistai.

          12. Socialinis pedagogas kartu su  klasės auklėtojais, mokytojais, švietimo pagalbos specialistais koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą, vykdo stebėseną, teikia siūlymus       administracijai dėl socialinės pedagoginės pagalbos priemonių įgyvendinimo ir jų veiksmingo        užtikrinimo.

          13. Pagalbos teikimo būdai:

          13.1. Individualus darbas – sprendžiant  mokinio problemas, konsultuojant jo tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus;  parama krizių metu, socialinių ir pedagoginių mokinio problemų sprendimas.

          13.2. Darbas su grupe – gyvenimo įgūdžių ugdymas, pagalba sprendžiant problemas, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokyklos bendradarbiavimo skatinimas; ugdymo dalyvių tarpusavio santykių reguliavimas ir kita.

          13.3. Darbas mokyklos  bendruomenėje – saugios mokymosi ir ugdymosi aplinkos kūrimas ir palaikymas, išteklių telkimas ir kt.

          14. Pagalbos teikimo rūšys:

          14.1 Konsultavimas – patarimai, pasitarimai (mokinio, mokinių grupės, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir kt.) siekiant padėti išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo ir mokymosi erdvėje, padedant mokytis ir naujai elgtis.

          14.2. Tyrimų organizavimas – aplinkos poveikio mokinio (ar mokinių) ugdymosi sunkumams analizė; patikrinti priežastinius reiškinių ryšius ir kt.

          14.3. Mokymas ir švietimas – skirtas padėti mokiniams išmokti kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, pažinti save, aplinką, gebėti priimti sprendimus, spręsti problemas, elgtis visuomenėje priimtinais būdais, valdyti emocijas, gyvenimo įgūdžių, sveikos gyvensenos ugdymas ir kt.

          14.4. Prevencinės veiklos organizavimas – tikslu mažinti teisės pažeidimus, mokyklos nelankymą, laikytis vidaus tvarkos taisyklų, vykdyti alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, patyčių, savižudybių, ligų, ŽIV/AIDS, prekybos žmonėmis ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencija.

          14.5. Socialinės pedagoginės pagalbos tinklo kūrimas – vaikams ir mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialinių partnerių paieška, projektų vykdymas ir plėtra;

          14.6. Tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas – vaiko raidos, gyvenimo įgūdžių ugdymo, socializacijos, bendravimo ir kitais klausimais.

          15. Mokykla, teikdama socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su  socialinę pagalbą   teikiančiomis tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros, kitais specialistais (Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Druskininkų Švietimo skyriumi, Druskininkų Švietimo centro PPT, Švietimo centru, policijos komisariatu, socialinės paramos centru, socialinių paslaugų centru, neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt. ) siekiant užtikrinti  pagalbos veiksmingumą ir kuriant socialinių pedagoginių problemų prevencijos sistemą.

 

 

IV. PAGALBOS TEIKIMO „SAULĖS“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE ORGANIZAVIMAS

 

          16. Mokykloje pagalba organizuojama ir  teikiama 3 lygmenimis (priedas):

          16.1. Mokytojai ir klasių vadovai – 1 lygmuo.

          16.2. Mokyklos specialistai ir mokyklos administracija - 2 lygmuo.

          16.3. Vaiko gerovės komisija – 3 lygmuo.

          17. Mokykla, esant reikalui, kreipiasi dėl pagalbos suteikimo vaikui į kitas institucijas: Druskininkų Švietimo skyrių, Druskininkų Vaiko teisių apsaugos skyrių, Druskininkų Švietimo centrą, Druskininkų Švietimo centro PPT, Alytaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, Druskininkų Policijos komisariatą, Sveikatos priežiūros įstaigas, Socialinės paramos skyrius ir kt.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo

                                                                                                                                                                           „Saulės“ pagrindinėje mokykloje

                                                                                                                                                                           tvarkos aprašo

                                                                                                                                                                           priedas

 

Pagalbos organizavimas ir teikimas

 

 

Eil. Nr.

 

Pagalbos teikėjai

 

 

Pastabos

 

I lygmuo - mokytojų ir klasių vadovų pagalba

 

 

1.1.

1. Klasės vadovo pagalba

Individualus darbas su mokiniais ir jų tėvais, turinčiais mokymosi sunkumų, bendravimo ir elgesio problemų, socialinių problemų šeimoje.

Informacijos pateikimas  specialistui, kai nepakanka jo kompetencijos mokinio problemai išspręsti.

 

 

1.2.

Edukacinės veiklos vykdymas klasėje, neišskiriant probleminių mokinių.

Mokinių motyvavimas dalyvauti neformaliojo ugdymo užsiėmimuose.

 

1.3.

Žalingų įpročių, smurto, nusikalstamumo prevencijos vykdymas klasėje.

Bendradarbiavimas su specialistais.

1.4.

Tyrimų, anketinių apklausų mokymosi, bendravimo ir elgesio, lankomumo problemoms nustatyti bei priežastims išaiškinti, vykdymas.

Rezultatų aptarimas su mokiniais, tėvais, specialistais, administracija.

 

2.1.

2. Mokytojo pagalba

Individualios pagalbos teikimas pamokose specialiųjų poreikių ir turintiems mokymosi sunkumų mokiniams. 

Bendradarbiavimas su spec. pedagoge, logopede, klasės auklėtoju

2.2.

Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas pamokose.

Bendradarbiavimas su spec.pedagoge, logopede, klasės auklėtoju.

2.3.

Individualus darbas su specialiųjų poreikių ir turinčių mokymosi sunkumų mokinių tėvais.

Bendradarbiavimas su spec. pedagoge, logopede, klasės auklėtoju.

2.4.

Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, stebėjimas ir ugdymosi rezultatų analizė bei mokytojo konsultacijos su spec.pedagogu dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

Bendradarbiavimas su tėvais, klasės auklėtoju.

 

 II lygmuo -  mokyklos specialistų ir mokyklos administracijos teikiama pagalba

 

 

3.1.

3. Socialinio pedagogo pagalba

Individualios pagalbos teikimas mokymosi sunkumų, bendravimo ir elgesio problemų, probleminėse šeimose gyvenantiems mokiniams.

Bendradarbiavimas su klasių auklėtojais, mokytojais.

3.2.

Prevencinės veiklos mokykloje vykdymas įtraukiant probleminius mokinius.

Bendradarbiavimas su neformalaus švietimo mokykloje grupe.

3.3.

Individualios pagalbos teikimas mokymosi sunkumų, bendravimo ir elgesio problemų, probleminėse šeimose gyvenančių mokinių tėvams.

Bendradarbiavimas su Vaiko teisių tarnyba, socialinės paramos skyriumi,seniūnijų soc. darbuotojais.

3.4.

Socialinių kompetencijų moksleiviams ugdymas.

Bendradarbiavimas su dorinio ugdymo mokytojais, psichologo-asistentu.

3.5.

Informacijos apie aktualias mokinių socialines pedagogines problemas bei jų sprendimo būdus sklaida.

Lankymasis tėvų susirinkimuose, mokytojų pasitarimuose.

 

4.1.

 4. Spec. pedagogo ir logopedo pagalba

Darbas su specialiųjų poreikių mokiniais.

 PPT rekomendacijos, Vaiko gerovės komisija.

4.2.

 Bendravimas ir bendradarbiavimas su specialiųjų poreikių mokinių tėvais.

Bendradarbiavimas su klasės auklėtoju, pagalbos teikimo specialistais.

 

5.1.

5. Psichologo asistento pagalba

Individualus ir grupinis darbas su mokiniais, turinčiais psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų. Elgesio koregavimas, modeliavimas.

Esant sudėtingiems atvejams bendradarbiavimas su PPT specialistais.

5.2.

Tėvų konsultavimas dėl pagalbos vaikams, turintiems mokymosi sunkumų ir psichologinių problemų.

Bendradarbiavimas su PPT ir mokykloje dirbančiais specialistais.

5.3.

Mokinio galių ir sunkumų, raidos ypatumų, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas.

Bendradarbiavimas su klasių auklėtojais, pagalbos specialistais ir PPT.

5.4.

Pagalba klasėms, turinčioms tarpusavio santykių, bendradarbiavimo problemų.

Bendradarbiavimas su klasių auklėtojais, tėvais.

5.5.

Informacijos apie aktualias mokinių socialines pedagogines, psichologines  problemas bei jų sprendimo būdus sklaida.

Lankymasis tėvų susirinkimuose, mokytojų pasitarimuose.

5.6.

Mokinių konsultavimas profesijos pasirinkimo klausimais.

Bendradarbiavimas su mokiniu, PPT, klasių auklėtojais..

 

6.1.

6. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pagalba

Individualus ir grupinis darbas su mokiniais, stokojančiais higieninių, sveikos gyvensenos įgūdžių.

Bendradarbiauti su visuomenės sveikatos centro specialistais.

6.2.

Informacijos apie mokinių sveikatos problemas sklaida.

Individualus darbas su tėvais,dalyvavimas posėdžiuose, pasitarimuose.

6.3.

Sveikos gyvensenos ugdymo projektų rengimas ir vykdymas, įtraukiant į veiklą mokinius, stokojančius socialinių įgūdžių.

Bendradarbiavimas su gamtos mokslų mokytojais, klasių auklėtojais, socialine pedagoge, technologijų, lietuvių kalbos, dailės mokytojais.

 

7.1.

7. Mokyklos administracija

Mokinių saugumo mokykloje užtikrinimas.

Techninio personalo darbas.

7.2.

 Mokytojų budėjimo mokykloje organizavimas.

Klasių auklėtojai, mokytojai.

7.3.

Mokinių drausminimo ir skatinimo tvarkos vykdymas mokykloje ir už jos ribų.

Bendradarbiavimas su policijos komisariato specialistais.

7.4.

Mokinių pamokų lankomumo kontrolės, apskaitos ir pamokų nelankymo  tvarkos vykdymo koordinavimas.

Klasių auklėtojų informacijos pateikimas.  

 

III lygmuo – vaiko gerovės komisija

 

 

8.1.

8. Vaiko gerovės komisija

Aiškintis netinkamo elgesio, socialinės adaptacijos, mokymosi sunkumų, mokyklos nelankymo priežastis.

Komisijos nariai, tėvai, mokytojai, klasės vadovai.

8.2.          

Nusikalstamumo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių priežasčių tyrimas, analizavimas.

Bendradarbiavimas su policijos komisariato specialistais,  tėvais, mokytojais.

8.3.

Rekomendacijų teikimas dėl tolesnio ugdymo, konsultacinė pagalba mokyklos mokytojams, moksleiviui, šeimai.

Komisijos nariai, pagalbos specialistai, mokytojai.