PATVIRTINTA

                                                                                                                                    Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos

                                                                                                                                    direktoriaus 2013 m. sausio 2 d.

                                                                                                                                    įsakymu Nr. V1-3 (mokyklos direktoriaus

                                                                                                                                    2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V1-54

                                                                                                                                    redakcija)

 

 

DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKA

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

1.      Skatinti mokinių vidinį poreikį tobulėti ir ugdytis vertybines nuostatas, aktyvumą, visuomeniškumą.

2.      Kelti mokinių motyvaciją atstovauti mokyklą savivaldybės, respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, renginiuose.

  1. Didinti mokinių atsakomybę už savo bei klasės draugų mokymąsi, elgesį, mokyklos materialinius išteklius.

 

II. MOKINIŲ SKATINIMO PRIEMONĖS (1-10 kl.)

 

  1. Mokiniai gali būti skatinami už:

-      labai gerą mokymąsi;

-      pavyzdingą elgesį;

-      už labai gerą pamokų lankymą, aktyvumą, iniciatyvą;

-      aktyvų dalyvavimą klasės ir mokyklos savivaldos veikloje;

-      meninę sportinę, kūrybinę raišką;

-      mokyklos garsinimą Savivaldybės, respublikos mastu;

-      pasiekimus meninėje, sportinėje, kūrybinėje ir kt. veikloje;

  1. Mokinių skatinimo priemonės:

 

Eil. Nr.

Už ką skatinama

Skatinimo priemonė

Laikas

Atsakingi

5.1.

Mokinių pastangos, iniciatyvos, aktyvumas bet kurioje veikloje

Pagyrimas ar padėka žodžiu, pagyrimas ar padėka elektroniniame dienyne

Nuolat

Dalykų mokytojai

Klasių vadovai

Būrelių vadovai

5.2.

Geriausi I pusmečio pažangumo ir lankomumo rezultatai 1-4, 5-6, 7-8 ir 9-10 klasių tarpe:

-       mokymosi pasiekimai (vidurkis 9-10);

-       nepraleidę nei vienos pamokos

Viešas paskelbimas mokyklos internetinėje svetainėje (informacija, sveikinimas ar padėka);

padėka elektroniniame dienyne

Po I pusmečio rezultatų

suvedimo

Direktoriaus pavad. ugdymui

Klasių vadovai

 

 

5.3.

Mokyklos olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai

Mokyklos padėkos, dovanėlės, prizai (pagal galimybes);

viešas paskelbimas mokyklos internetinėje svetainėje (sveikinimas)

Po renginio

Mokyklos vadovai

Olimpiadų, konkursų, varžybų vertinimo komisijos

 

5.4.

Savivaldybės, respublikinių olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai ir prizininkai

Švietimo skyriaus padėkų, diplomų ir taurių talpinimas mokyklos garbės galerijoje; informacija, sveikinimas ir nuotraukos mokyklos internetinėje svetainėje

Po rezultatų paskelbimo

Mokyklos vadovai

Dalykų mokytojai

Būrelių vadovai

 

5.5.

Mokslo metų pažangumo ir lankomumo rezultatai 1-4, 5-6, 7-8 ir 9-10 klasių tarpe:

- mokymosi pasiekimai (vidurkis 9-10);

- nepraleidę nei vienos pamokos;

Mokyklos padėkos, dovanėlės (pagal galimybes);

Viešas paskelbimas ir nuotraukos mokyklos garbės galerijoje, mokyklos internetinėje svetainėje

Gegužė

Birželis

 

 

 

 

 

Mokyklos vadovai

Klasių vadovai

 

 

 

5.6.

Mokiniai, padarę mokymosi, elgesio ir lankomumo pažangą;

Aktyviausi mokiniai klasės popamokinėje veikloje

 

 

Klasės vadovo padėkos

 

Gegužė

Birželis

 

Klasių vadovai

 

5.7.

Geriausi mokslo metų mokiniai, sportininkai,

aktyviausi mokiniai mokyklos popamokinėje veikloje

 

 

Mokyklos padėkos,

viešas paskelbimas mokyklos internetinėje svetainėje, nuotraukos garbės galerijoje,

ekskursija, išvyka ar pan. (pagal galimybes)

Gegužė

Birželis

 

 

 

Mokyklos vadovai

Mokinių taryba

Kūno kultūros mokytojai

 

 

  1. Mokinių aktyvumas nustatomas klasių vadovų, būrelių vadovų, mokinių tarybos teikimu.
  2. Geriausi sportininkai nustatomi pagal dalyvavimą varžybose ir pasiektus rezultatus kūno kultūros mokytojų teikimu.

 

III. MOKINIŲ DRAUSMINIMO PRIEMONĖS (1-10 kl.)

 

  1. Drausminės priemonės gali būti taikomos už:

- netinkamą elgesį pamokų metu, mokymosi priemonių neturėjimą;

- pamokų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties;

- nepagarbų, įžūlų elgesį su mokytojais ir kitais suaugusiais bendruomenės nariais;

- kitų mokinių žeminimą, necenzūrinių žodžių vartojimą, grubų elgesį;

- tyčinį mokyklos turto sugadinimą;

- svetimo daikto pasisavinimą;

- rūkymo, alkoholio ar narkotinių medžiagų vartojimą;

- kitų mokyklos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą.

  1. Mokinių drausminimo priemonės:

 

 

Eil.Nr.

Už ką taikomos drausminės priemonės

Drausminė priemonė

Vykdytojai

NETINKAMAS ELGESYS

9.1.

Mokiniams, pažeidusiems mokinių elgesio taisykles pamokų metu ir per pertraukas

1. Pastaba žodžiu

2. Mokinio paaiškinimas raštu ir pasižadėjimas gerai elgtis

3. Pastaba elektroniniame dienyne

4. Svarstymas klasės susirinkime

Dalykų mokytojai

Klasių vadovai

Socialinis pedagogas

9.2.

Mokiniams, nevykdantiems pasižadėjimo, už pakartotinius mokinių elgesio taisyklių pažeidimus

1. Tėvų kvietimas pokalbiui į mokyklą su mokytojais ir kuruojančiu klasę mokyklos vadovu

2.Bendras mokytojų, mokinių ir tėvų pasitarimas (klasės vadovo iniciatyva)

3. Svarstymas vaiko gerovės komisijos posėdyje

Mokyklos vadovai

Klasių vadovai

Vaiko gerovės komisija

9.3.

Mokiniams, dažnai pažeidinėjantiems elgesio taisykles, atsižvelgiant į pažeidimų dažnumą ir kitas aplinkybes

1. Direktoriaus įsakymu paskirta pastaba (vaiko gerovės komisijos siūlymu)

2. Įrašymas į mokyklos rizikos grupės mokinių sąrašą

Mokyklos direktorius

Vaiko gerovės komisija

Socialinis pedagogas

PAMOKŲ PRALEIDINĖJIMAS BE PATEISINAMOS PRIEŽASTIES

9.5.

Mokiniams, praleidusiems per mėnesį 15 pamokų be pateisinamos priežasties ar pavėlavusiems į pamokas 5 kartus

Klasės auklėtojo, mokinio ir socialinio pedagogo susitikimas ir prevencinio poveikio priemonių aptarimas

 

Klasės auklėtojas

Socialinis pedagogas

9.6.

Mokiniams, praleidusiems per mėnesį 16 - 25 pamokas be pateisinamos priežasties, dažnai vėluojantiems į pamokas

1.Svarstymas vaiko gerovės komisijos posėdyje

2. Pranešimas (telefonu ar žinute el. dienyne) tėvams (globėjams, rūpintojams)

Mokyklos vadovai

Vaiko gerovės komisija

Klasių vadovai

 

 

9.7.

Jei mokinys per mėnesį praleidžia 26 - 30 pamokų be pateisinamos priežasties, dažnai vėluoja į pamokas

Mokinio svarstymas vaiko gerovės komisijos posėdyje dalyvaujant jo tėvams (globėjams, rūpintojams)

 

Mokyklos vadovai

Vaiko gerovės komisija

9.8.

Jei mokinys per mėnesį praleidžia 31 - 50 pamokų be pateisinamos priežasties, vėluoja į pamokas

 

Svarstymas vaiko gerovės komisijos posėdyje dalyvaujant jo tėvams/globėjams, kviečiant į posėdį specialistus iš Savivaldybės administracijos švietimo skyriaus, vaiko teisių apsaugos tarnybos, esant reikalui - iš Druskininkų PK

 

Mokyklos vadovai

Vaiko gerovės komisija

 

 

9.9.

Jei mokinys per mėnesį praleidžia daugiau nei 50 proc. pamokų be pateisinamos priežasties, vėluoja į pamokas

Duomenų apie nelankantį mokinį įvedimas į IS, informacijos pateikimas vaiko teisių apsaugos tarnybai, o esant reikalui ir Policijos komisariatui

Socialinis pedagogas

Vaiko gerovės komisija

MOKYKLOS TURTO SUGADINIMAS

9.10.

Mokiniams sugadinusiems mokyklos turtą

Materialinės žalos atlyginimas

 

Klasių vadovai

Pavad. ugdymui

Pavaduotojas ūkiui

PAKARTOTINIAI IR GRUBŪS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI

9.11.

Mokiniams, nedarantiems pažangos ir 3 kartus svarstytiems vaiko gerovės komisijos posėdyje

 

 

 

 

1.Informacijos perdavimas vaiko teisių apsaugos tarnybai, esant reikalui ir Policijos komisariatui

2. Kreipimasis į Savivaldybės administraciją dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo

Mokyklos vadovai

Vaiko gerovės kimisija

 

9.12.

Mokiniams, nedarantiems pažangos ir nuolat grubiai pažeidinėjantiems mokyklos vidaus tvarkos taisykles

Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogine psichologine bei vaiko teisių apsaugos tarnyba, siūlymas mokytis kitoje švietimo įstaigoje

Mokyklos vadovai

Socialinė pedagogė

Vaiko gerovės komisija

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

 

 

PRITARTA

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės

mokyklos tarybos 2012 m. gruodžio 17 d.

nutarimu (protokolas Nr. 11)