PATVIRTINTA

                                                                                            Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos

                                                                                            direktoriaus 2013 m. balandžio 16 d.

                                                                                             įsakymu Nr. V1-75 

 

 

DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SANATORINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje apibrėžta, kad „Vaikas yra visuomenės narys ir naudodamasis savo teisėmis turi laikytis nustatytų elgesio normų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nuostatų bei gerbti kitų žmonių teises.“

2. Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos sanatorinių klasių mokinių elgesio taisyklės (toliau - Mokinių elgesio taisyklės) nustato Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos sanatorinių klasių (toliau – Sanatorinės klasės) mokinių elgesio normas Sanatorinėse klasėse ir Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų ,,Saulutė“ (toliau -  Skyrius Druskininkų „Saulutė“) teritorijoje ugdymo proceso metu (pamokų, pertraukų, neformaliojo švietimo renginių metu). Mokiniai turi laikytis Mokinių elgesio taisyklių, Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių, grįsti savo gyvenimą moralės ir etikos principais.

 

II. MOKINIO TEISĖS

 

3. Sanatorinių klasių mokinys turi teisę:

3.1. atvykęs gydytis į Skyrių Druskininkų ,,Saulutė“ pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis Sanatorinėse klasėse ir gauti kokybišką tęstinį mokymą pagal tą ugdymo programą, pagal kurią buvo mokomas iki gydymo;

3.2. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;

3.3. gauti specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;

3.4.  ugdymo proceso metu ir nepamokiniu metu naudotis mokyklos biblioteka;

3.5.  dalyvauti, kai svarstomas jo elgesys, ugdymosi ar lankomumo rezultatai;

3.6. nesutikti su kitokia nuomone ir kultūringai išsakyti savąją, pagarbiai atsižvelgti į kito asmens laisvės žmogiškąją vertę ir požiūrį į gyvenimą, paremtą bendražmogiškųjų vertybių samprata;

3.7.  dalyvauti mokykloje organizuojamuose renginiuose;

3.8.  kiekvienas mokinys turi teisę į padėką ar paskatinimą.

 

III. MOKINIO PAREIGOS

 

4. Sanatorinių klasių mokinys privalo:

4.1. gerbti mokytojus ir kitų mokinių teisę mokytis. Pamokų metu būti drausmingas, kultūringas, netrukdyti kitiems mokiniams ir mokytojui;

4.2. į pamokas ateiti laiku, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties. Apie nedalyvavimą pamokose dėl rimtų priežasčių informuoti klasės auklėtoją arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui;

4.3. būti pasiruošęs kiekvienai  pamokai, atlikęs namų darbus. Jei nepasiruošęs  pamokai dėl svarbios priežasties, pranešti apie tai mokytojui prieš pamoką;

4.4. į Sanatorines klases neštis tik ugdymo procesui reikalingas priemones (išskyrus mobilųjį telefoną);

4.5. tausoti ir saugoti mokyklos turtą: inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir knygas, atlyginti mokyklai padarytą žalą, už pamestas ar sugadintas (suplėšytas) knygas ir vadovėlius - atsiskaityti mokykloje nustatyta tvarka;

4.6. būti atsakingas už savo darbo vietą, palikti ją tvarkingą;

4.7. gerbti budinčių  mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų darbą, jų pastangas palaikyti gražią ir tvarkingą mokyklos aplinką;

4.8. pertraukų metu  privalo būti Sanatorinėse klasėse arba Skyriaus Druskininkų „Saulutė“  teritorijoje, nebėgioti, nesistumdyti, nerėkauti, saugoti savo ir kitų sveikatą;

4.9. dėvėti tvarkingą aprangą, nepalikti mokykloje savo drabužių, asmeninių daiktų. Už paliktų drabužių ar daiktų dingimą mokykla neatsako;

4.10. pagarbiai bendrauti su bendraklasiais. Iškilusias problemas spręsti taikiai, nenaudojant patyčių, smurto, psichologinio spaudimo, nesudaryti situacijų muštynėms;

4.11.  būti drausmingas ir kultūringas renginių, vykstančių mokykloje ar kitur, metu;

4.12. pamokų ir  renginių metu išjungti mobilųjį telefoną. Pakartotinai pažeidus naudojimosi mobiliuoju ryšiu taisyklę, mokykla turi teisę uždrausti įsinešti mobilųjį telefoną į Sanatorines klases ugdymo proceso metu;

4.13. saugoti ir nelaužyti gydymo įstaigos teritorijoje augančių ir auginamų želdinių, gėlių ir lauko inventoriaus (suolelių, krepšinio stovų ir pan.).

5.  Sanatorinių klasių mokiniui draudžiama:

5.1. išeiti iš Sanatorinių klasių ir Skyriaus Druskininkų „Saulutė“ teritorijos ugdymo proceso metu (per pamokas, pertraukas ir renginių metu) be budinčio mokytojo, klasės vadovo ar direktoriaus pavaduotojo ugdymui leidimo;

5.2.  rūkyti mokykloje ir Skyriaus Druskininkų „Saulutė“ teritorijoje;

5.3. vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas mokyklos patalpose, gydymo įstaigos teritorijoje, atvykti į mokyklą apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų, prekiauti jomis, platinti literatūrą šiomis temomis;

5.4. keiktis, šiukšlinti, žaisti azartinius žaidimus mokyklos patalpose ir gydymo įstaigos teritorijoje.

5.5. savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą;

5.6.  be leidimo į mokyklą ir į jos renginius kviestis pašalinius asmenis.

6.  Sanatorinių klasių mokinio atsakomybė:

6.1. mokiniui, pažeidusiam Mokinių elgesio taisykles, taikomos poveikio priemonės:

6.1.1.   mokytojo ar auklėtojo įspėjimas žodžiu;

6.1.2.   auklėtojo pokalbis su nusižengusiu taisyklėms mokiniu;

6.1.3.   nusižengusio mokinio pasiaiškinimas raštu;

 

 

 

6.1.4.   direktoriaus pavaduotojo ugdymui įspėjimas;

6.1.5.   mokinio tėvų informavimas apie netinkamą elgesį.

                                          ________________________

 

PRITARTA

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės

mokyklos tarybos 2013 m. vasario 11 d.

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 1)