PATVIRTINTA

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 19 d.

įsakymu Nr. V1-207

 

DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PARAMOS GAVIMO, PANAUDOJIMO, APSKAITOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka nustato paramos gavimą, panaudojimą, paramos gavimo apskaitą ir atsiskaitymą.

2. Teikėjų parama yra savanoriška ir neatlygintina, ji teikiama siekti remti Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje vykdomai pagrindinei veiklos sričiai – švietimui, pagrindinei veiklos rūšiai – bendrajam pagrindiniam ugdymui bei kitoms veiklos rūšims: specialiajam (lavinamajam) ugdymui, priešmokykliniam ugdymui.

3. Druskininkų „Saulės“ pagrindinei mokyklai juridinių asmenų registre paramos gavėjo statusas suteiktas 2006 m. birželio 21 d.

 

II. PARAMOS GAVIMAS

 

4. Savanoriškos ir neatlygintinos piniginės lėšos, tame tarpe ir mokyklai skiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis, pervedamos į mokyklos biudžetinę sąskaitą banke.

 

III. PARAMOS PANAUDOJIMAS

 

5. Parama naudojama mokyklos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti:

5.1. mokyklos ugdymo proceso modernizavimui;

5.2.mokyklos materialinės bazės vystymui ir ugdymo sąlygų gerinimui (ilgalaikio ir trumpalaikio mokyklos turto, reikalingo kokybiškam ugdymo procesui užtikrinti, įsigijimui);

5.3. mokinių laisvalaikio organizavimui (mokinių ir mokytojų ekskursijų ir išvykų organizavimui);

5.4. materialinės pagalbos teikimui mokyklos socialiai remiamiems mokiniams, užtikrinant jų minimalius ugdymo poreikius;

5.5. mokytojų ir mokinių projektinei veiklai;

5.6. mokymo priemonių, mokomosios ir grožinės literatūros, periodikos įsigijimui;

5.7. mokytojų ir mokinių skatinimui.

6. Paramos gavimo kontrolę ir paramos skirstymą vykdo mokyklos paramos skirstymo komisija, tvirtinama mokyklos direktoriaus įsakymu:

6.1. kiekvieniems kalendoriniams metams sudaroma ir tvirtinama  turimų paramos lėšų panaudojimo sąmata;

6.2.  sąmata suderinama su mokyklos taryba;

 

IV. PARAMOS APSKAITA IR ATSISKAITYMAS

 

            7. Parama apskaitoma mokyklos biudžetinės apskaitos registruose.

8. Mokykla metinę ataskaitą apie suteiktą paramą pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl paramos teikėjų ir paramos gavėjų metinių ataskaitų pateikimo tvarkos ir terminų“ nustatyta tvarka.

9. Mokyklos direktorius kartą į metus apie gautos paramos panaudojimą atsiskaito mokyklos tarybai ir informuoja mokytojų tarybą.

10. Informacija apie gautos paramos panaudojimą pateikiama mokyklos interneto svetainėje, mokinių tėvai informuojami tėvų susirinkimo metu.

____________________________________