PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ GERINIMAS, LAVINANT SOCIALINĮ-EMOCINĮ INTELEKTĄ

2017-12-11/ 2019-06-11 mokykla įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0039 „Druskininkų savivaldybės pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-emocinį intelektą“ projektą.

Projekto tikslas – gerinti pradinių klasių mokinių pasiekimus ugdant socialinį – emocinį intelektą.

I-ame projekto įgyvendinimo etape mokykla gauna išsamią eksperto konsultaciją apie  socialinio-emocinio intelekto ugdymą ir mokyklos veiklos tobulinimo galimybes. II-ame projekto etape pradinėse klasėse įgyvendinama akredituota socialinio-emocinio intelekto kompetencijų ugdymo programa „Laikas kartu“. Pedagogai, įgyvendinantys programą, tam ruošis 2 d. mokymuose, gaus reikalingą informacinį-metodinį paketą, taip pat papildomą „Priemonių krepšelį“, kurį sudaro lavinantys žaidimai, knygos, įvairios kūrybinės užduotys, taip pat kitą, programos įgyvendinimui reikalingą įrangą. Įgyvendinant programą bus organzuojami užsiėmimai klasėse, renginiai ir kitos veiklos mokiniams bei jų tėvams. Pedagogams, papildomai dirbantiems įgyvendinant projektą, mokamas darbo užmokestis. III projekto įgyvendinimo etape bus atliekamas programos poveikio vertinimas. Įgyvendinus projektą savivaldybės mokyklose bus vykdomos nuoseklios, kompleksiškos, akredituotos SE ugdymo programos, mokytojai bei kitas mokyklos personalas įgis reikalingų žinių bei įgudžių, reikalingų darbui su vaikais ugdant jų emocinį intelektą. Įsigijus reikalingų priemonių, aplinkos mokykloje taptų jaukesnės, skatinančios vaikų kūrybiškumą, pagerėtų bendras mikroklimatas mokykloje, būtų aktyviau įtraukiami tėvai bei kiti socialiniai partneriai. Mokymosi procesas ir naudojami metodai būtų labiau orientuoti į aktyvų, smagų mokymąsi per vaikų patirtį, labiau atsižvelgiama į jausmus, būtų plečiamos ugdymo aplinkos, visa tai gerintų mokinių pasiekimus.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.