Pakeistas nuotolinio ugdymo(si) taisyklių 9 punktas

NUOTOLINIO UGDYMO(SI) TAISYKLĖS

  1. Nuotolinis ugdymas vykdomas naudojant Microsoft 365 platformą ir TAMO dienyną.
  2. Nuotolinio ugdymo laikotarpiui sudaromas atskiras 5-10 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis, kuriame išskiriamos vaizdo pamokos.
  3. Vaizdo pamokos vyksta su įjungtomis kameromis.
  4. Mokiniai su mokytojais bendrauja nuo 8 val. iki 16 val. Užduotis siunčia iki mokytojo nurodytos datos 17 val.
  5. Darbas pateikiamas pagal mokytojo pateiktas sąlygas. Be pateisinamos priežasties vėliau pateiktas darbas nevertinamas.
  6. Atliktas užduotis mokiniai siunčia tuo pačiu kanalu, kuriuo darbas buvo pateiktas atlikimui.
  7. Trukdančius vesti pamoką mokinius mokytojas gali šalinti iš pamokos ir žymėti nedalyvavimą pamokoje (N raide).
  8. Mokinių lankomumas žymimas TAMO. Jeigu mokinys neįjungia kameros, laikoma, kad jis nedalyvavo vaizdo pamokoje, dienyne žymima N raidė.
  9. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) gali žinute TAMO dienyne per 1 dieną nuo vaizdo pamokos pranešti mokytojui apie pateisinamą vaiko nedalyvavimo pamokoje priežastį (techninės IT įrangos gedimas ar pan.). Tokiu atveju dalyko mokytojas N raidę dienyne išbraukia.