NUOTOLINIS UGDYMAS(IS) NUO 2020 M. KOVO 30 D.

Nuo 2020 m. kovo 30 d. (pirmadienio) pradedamas mokymas(is)  nuotoliniu būdu. Dėkojame mokyklos mokytojams už pasiruošimą dirbti naujomis sąlygomis.

Nuotolinis mokymas organizuojamas per TAMO dienyną (užduočių pateikimas,  informacija mokiniams ir tėvams, vertinimo fiksavimas ir kt.), EMA elektroninę mokymosi aplinką, mokytojams naudojant pasirinktas skaitmenines priemones ir papildomus įrankius. Palaipsniui bus integruojamas Google for Education įrankių naudojimas.

Pagrindinė 1-10 klasių mokytojų, mokinių, tėvų komunikavimo priemonė – TAMO dienynas. Prašome mokinius, tėvelius kiekvieną dieną prisijungti prie Tamo dienyno ir stebėti visą informaciją.

Priešmokyklinio ugdymo grupėms ir 1-4 klasių mokiniams nuotolinis ugdymas organizuojamas pagal 2019-2020 m.m. II pusmečio tvarkaraštį. Užduotys, internetinės nuorodos pateikiamos TAMO dienyne, klasės (tėvų) facebook grupėje. Kiekvieną dieną teikiamos konsultacijos telefonu, per messenger‘į ar kitu būdu kiekvienos mokytojos nurodytu laiku (nuo  8.00 val. iki 13.00 val.).

5-10 klasių mokiniams nuotolinis ugdymas organizuojamas pagal 2019-2020 m.m. II pusmečio tvarkaraštį. Užduotys pateikiamos TAMO dienyne. Mokinius pamokų metu prašome būti drausmingus, susisiekti su  mokytoju tik savo pamokos metu. Taip užtikrinsime visoms klasėms galimybę pasiekti mokytoją, neužkrauti jo žinutėmis, skambučiais ir pan.

Visi mokiniai/tėvai ir mokytojai papildomą vaizdo pamokų/konsultacijų tvarkaraštį, kurį sudarysime per pirmąją mokymosi savaitę, vėliau galės matyti TAMO dienyne.

Mokykla pagal savo galimybes kovo 27 d. aprūpino kompiuteriais mokytojus ir planšetėmis labiausiai stokojančius IT priemonių mokinius. Pirmąją savaitę mokymosi metu mokiniams iškilusios papildomos IT trūkumo problemos bus sprendžiamos per klasių auklėtojas ir pavaduotojus ugdymui. Atsiradus  galimybėms geriau aprūpinti kompiuteriais šeimas, kuriose mokosi daugiau vaikų, tėvai bus informuojami. Pateiktas papildomas užsakymas kompiuteriams įsigyti.

Mokykloje paliktų mokinių daiktų (vadovėlių, pratybų, asmeninių daiktų mokinių spintelėse) atsiėmimą pirmąją mokymosi nuotoliniu būdu savaitę numatysime ir pranešime per klasių auklėtojas. Pirmadienį tėvams klasių auklėtojoms reikia pranešti, kam ir kokius asmeninius daiktus reikia pasiimti iš spintelių. Nuo antradienio nustatytomis dienomis ir val., laikantis karantino reikalavimų, organizuosime atidavimą. Prašytume dėl daiktų iš spintelių kreiptis tik esant būtinybei.

Pirmąją mokymosi savaitę mokiniai nebus vertinami. Lankomumas dienyne taip pat nebus žymimas, bet mokytojai informuos klasių auklėtojas, o jos – tėvus, jeigu iš mokinio nebus nustatyto grįžtamojo ryšio.

Mokinių tėvai turi informuoti apie vaiko nedalyvavimą nuotoliniame mokymesi dėl ligos ar kt. priežasčių klasės auklėtoją tą pačią dieną.

Nuotolinio mokymosi metu mokykla organizuos daugumą įprastinių ugdymo funkcijų nuotoliniu būdu: bus teikiama individualizuota pagalba specialiųjų poreikių mokiniams, dirbs pagalbos mokiniui specialistai, vyks neformaliojo švietimo užsiėmimai, informaciją ir pagalbą teiks biblioteka ir pan.

Pirmąją mokymosi nuotoliniu būdu savaitę visi mes: mokiniai, mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai adaptuosimės dirbti naujomis sąlygomis, todėl kviečiame mokyklos bendruomenės narius būti geranoriškus, padėti vienas kitam, laikytis karantino reikalavimų, saugoti save ir aplinkinius. Bus problemų, trukdžių, bet tai normalu, ieškosime sprendimų. Klauskite žodžiu ar rašykite raštu. Tėveliai, padėkite vaikams, kilus problemoms drąsiai klausti mokytojo, auklėtojo, susisiekti su jais.

Bendraujant virtualioje erdvėje privalu būti mandagiems, gerbti vieniems kitus, laikytis etikos principų ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų (draudžiama įrašinėti, filmuoti, fotografuoti konsultaciją).

Karantino režimo laikotarpiu lankytojai mokykloje nepriimami. Į mokyklą gali įeiti tik vykdantys būtinąsias neatidėliotinas funkcijas mokyklos pedagoginiai ir/ar personalo darbuotojai.

Informacija ir toliau bus teikiama mokyklos ,,TAMO“ dienyne, internetinėje svetainėje, elektroniniais paštais ir telefonu. Mokyklos administracijai galima rašyti el.p. saulemok@gmail.com, taip pat skambinti tel. 861598996. Su mokyklos administracija susisiekti rūpimais klausimais telefonu prašytume darbo dienomis 9.00 – 12. val. ir 14.00 – 16.00 val., su mokytojais, auklėtojais, pagalbos mokiniui specialistais – su jais suderintu laiku.

Tikimės sklandaus ir darnaus bendradarbiavimo.

„Saulės“ mokyklos administracija