KEIČIASI MOKINIŲ KALĖDŲ IR ŽIEMOS ATOSTOGŲ DATOS

DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2021 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V1-94 „DĖL 2021–2022 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2021 m. gruodžio 20 d. Nr. V1-149

Druskininkai

Vadovaudamasi 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-876 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrojo ugdymo planų patvirtinimo“, Druskininkų savivaldybės administracijos 2021 m. gruodžio 17 d. raštu Nr. S12-4008 „Dėl Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos 2021–2022 mokslo metų ugdymo plano“,

pakeičiu Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos 2021–2022 mokslo metų ugdymo plano, patvirtinto Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-94 „Dėl 2021–2020 mokslo metų ugdymo plano tvirtinimo“ 8.3. papunkčio antrą ir trečią eilutes ir jas išdėstau taip:

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 4 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 17 d. – vasario 18 d.

                                                                                                                                                              “

Direktorė                                                                                                                  Ramutė Siliūnienė

 

Parengė

Donatas Savulionis