DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2020 m. balandžio 6 d.
įsakymu Nr. V1-50

DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos (toliau – mokykla) ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja mokyklos mokinių ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.
2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“.
3. Esant ekstremaliai situacijai, paskelbtai valstybės mastu, nuotoliniu būdu mokykla ugdo mokinius nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas mokyklos nuostatuose. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.
4. Apraše vartojamos sąvokos:
4.1. nuotolinis mokymas (-is) – tai reguliarus ir nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas (-is), kai besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir /ar laikas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT);
4.2. virtuali mokymo (-si) aplinka (VMA) – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT sukurta informacinė ugdymo (-si) sistema naudojant mokyklos susitartą ir/ar mokytojo pasirinktą virtualią mokymo (-si) erdvę, kurioje vyksta mokymo (-si) procesas (pateikiama mokymosi medžiaga, užduotys, mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimo informacija) ir organizuojamas ugdymo (-si) proceso dalyvių bendravimas ir bendradarbiavimas;
4.3. nuotolinė konsultacija – tai virtualioje mokymo (-si) aplinkoje iš anksto susitartu laiku mokytojo teikiamos grupinės ir individualios konsultacijos mokiniams;
4.4. sinchroninis nuotolinis mokymas (-is) – mokymasis, kuris vyksta fiksuotu laiku, naudojant nuotolinio bendravimo priemones;
4.5. asinchroninis nuotolinis mokymas (-is) – mokymas (-is), kuris vyksta bet kur ir bet kuriuo metu, bendraujant naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis ar paprastu paštu;
4.6. mišrusis nuotolinis mokymas (-is) – sinchroninio ir asinchroninio nuotolinio mokymo (-si) elementų turintis mokymas (-is).

II. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU

5. Nuotolinis mokymas Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje (toliau – mokykloje) nuo 2020 m. kovo 30 d. organizuojamas asinchronine ir mišria mokymo (-si) forma pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio, pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo programas, neformaliojo švietimo programas:
5.1. priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų vykdymas nuotoliniu būdu organizuojamas mišria nuotolinio mokymo (-si) forma mokytojų pasirinktu ir su mokinių tėvais suderintu būdu (naudojant Padlet mokymo platformą, TAMO elektroninį dienyną ir vaizdo konferencijų programą „Zoom“, EMA ir „EDUKA klasė“ aplinkomis ir kt.) , su tėvais (globėjais, rūpintojais) bendraujama per TAMO dienyną, klasių facebook grupėse, telefonu, messenger programa. Nuotolinį mokymą vykdo priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogai, pradinio ugdymo mokytojai ir dalykų mokytojai, dėstantys pradinėse klasėse;
5.2. pagrindinio ugdymo programos vykdymas organizuojamas mišria nuotolinio mokymo (-si) forma naudojant Google Classroom platformą, TAMO elektroninį dienyną, vaizdo konferencijų programą „Zoom“ ir rekomenduojamus naudoti skaitmeninius išteklius. Įsisavinamas platformos G-suite for Edukacion įrankių naudojimas, kas užtikrins ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir mokinių ir mokytojų bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo (-si) proceso metu vienoje platformoje. Nuotolinį ugdymą vykdo visų mokomųjų dalykų mokytojai. Su tėvais (globėjais, rūpintojais) bendraujama per TAMO dienyną, telefonu, messenger programa;
5.3. specialiojo ugdymo programos vykdomos mišria mokymosi forma naudojantis TAMO elektroniniu dienynu, messenger programa, mobiliuoju telefonu, el. paštu, suderinus ir palaikant nuolatinį ryšį su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);
5.4. neformaliojo švietimo programos vykdomos per Google Classroom, messenger programas ir kitu mokytojo pasirinktu ir su mokiniais suderintu būdu. Vykdo neformaliojo švietimo mokytojai;
5.5. mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz.: vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), tačiau užduotys turi būti pateikiamos skaitmeninėse aplinkose su konkrečiomis nuorodomis. Mokytojas taip pat naudoja skaitmenines mokymo (-si) priemones.
5.6. ugdymas vykdomas pagal patvirtintus pamokų ir neformaliojo švietimo tvarkaraščius.
6. Mokytojus, mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) informacinių technologijų naudojimo klausimais konsultuoja paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius, kurio kontaktinė informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje.
7. Jei mokinys neturi reikiamų techninių priemonių, jomis pagal galimybes aprūpina mokykla.

III . MOKYTOJŲ VEIKLA

8. Mokytojas, organizuojantis mokymą nuotoliniu būdu, laikosi savaitei skirto dalyko valandų skaičiaus ir patvirtinto 2019-2020 m. m. II pusmečio tvarkaraščio. Dalyko ilgalaikis teminis planas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į temos sudėtingumą. Nuotolinio mokymo pradžioje rekomenduojama rinktis mažiau sudėtingas temas.
9. Priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogai ir pradinio ugdymo mokytojai kiekvieną penktadienį pateikia tėvams (globėjams, rūpintojams) būsimos savaitės mokymosi planą, nurodoma iki kada reikia užduotį atlikti, pateikiama informacija apie mokymosi šaltinius, skaitmenines mokymosi priemones.
10. Priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogai ir pradinio ugdymo mokytojai ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę vykdo sinchroninį mokymą (vaizdo pamokų/konsultacijų būdu).
11. Asinchroninis mokymas (vyraujantis): 5-10 klasėse dirbantis mokytojas kiekvienai dienai paruošia ir Google Classroom platformoje pamokos lange prisega nuotolinio mokymo pamokos užduotis, jų paaiškinimus, nurodo, iki kada reikia užduotį atlikti, pateikia informaciją apie mokymosi priemones: vadovėlius bei pratybas, mokymosi aplinkas (EDUKA klasė, EMA pratybos ir pan.), naudingas nuorodas. Pamokos laiku mokiniai gali kreiptis pagalbos (konsultuotis, pranešti apie nesklandumus, naudojantis mokymosi aplinka ar sutartais su mokiniais komunikavimo būdais). Pagalba teikiama tvarkaraštyje nurodytu pamokos metu.
12. Sinchroninis mokymas. Mokytojas tvarkaraštyje nurodytu pamokos laiku vykdo sinchroninį mokymą (vaizdo pamokų/konsultacijų būdu), dalį laiko palikdamas mokinių klausimams. Atsižvelgiant į turimas mokinių technines priemones, organizuojant pamoką sinchroninio mokymo (-si) forma mokiniui pranešama apie prisijungimo laiką ir prisijungimo duomenis ne vėliau kaip 10 min. prieš pamoką. 5-10 klasėse dirbantis mokytojas, turintis 1 savaitinę pamoką, veda vieną vaizdo pamoką/konsultaciją per dvi savaites, iki 3 savaitinių pamokų turintis mokytojas – vieną vaizdo pamoką/konsultaciją per savaitę, tris ir daugiau pamokų turintis mokytojas – 2 vaizdo pamokas/konsultacijas per savaitę (pridedamas vaizdo pamokų tvarkaraštis). Vaizdo konsultacija gali būti trumpesnė nei vaizdo pamoka, likusį laiką paliekant savarankiškam darbui arba darbui kartu su mokytoju virtualioje mokymosi aplinkoje.
13. Mokytojas pritaiko pamokos turinį specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui, pateikdamas užduotis, atsižvelgia į jo ugdymosi programą.
14. Mokytojai įkelia į mokymosi aplinką tik tą dieną vykstančių pamokų užduotis.
15. Pirmąją mokymosi savaitę mokiniai nevertinami. Vėliau mokinio pasiekimai vertinami vadovaujantis mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu. Rekomenduojama dažniau vykdyti tarpinius atsiskaitymus, taikyti kaupiamąjį vertinimą.
16. Mokytojas, gavęs mokinių atliktas užduotis Google Classrom platformoje, TAMO elektroniniame dienyne ir/ar naudodamasis Messenger programa, rašo atliktų užduočių vertinimo komentarus, teikia rekomendacijas, organizuoja atliktų darbų tobulinimo procesą.
17. Mokytojas palaiko nuolatinius ryšius su mokiniais, skatina jų aktyvų mokymąsi ir bendravimą, padeda naudotis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, primena apie tarpinius atsiskaitymus ar užduoties pateikimo terminus, laiku praneša kitą reikšmingą informaciją.
18. Pildo dienyną vadovaudamasis mokyklos TAMO dienyno tvarkymo nuostatais, bendradarbiauja su kitais mokytojais, klasių auklėtojais, pagalbos mokiniui specialistais.
19. Teikia grįžtamąjį ryšį apie mokinio mokymąsi, pažangą ir pasiekimus tėvams (globėjams, rūpintojams) per TAMO ir kitais susitartais būdais
20. Jeigu mokinys nedalyvauja nuotoliniame mokyme (-si), laiku ar neatlieka užduočių, informuoja klasės auklėtoją.

IV. MOKINIŲ VEIKLA

21. Mokinys mokymosi laikotarpiu privalo laikytis dienotvarkės ir pamokų tvarkaraščio.
22. 5-10 klasių mokiniai mokymosi dieną 8.00 val. prisijungia prie TAMO elektroninio dienyno ir Google Classrom platformos (nuo trečios mokymosi savaitės, nuo balandžio 14 d. – prie Google Classrom platformos) per asmeninę prieigą ir susipažįsta su pirmos pamokos informacija.
23. Pagal pamokų tvarkaraščio laiką jungiasi prie kitų tos dienos pamokų.
24. Naudodamasis mokytojo nurodyta mokymosi medžiaga kartu su mokytoju ar savarankiškai atlieka paskirtas užduotis.
25. Pamokos metu, naudodamasis mokytojo pateiktais pagalbos gavimo būdais, gali konsultuotis su mokytoju, klausti ar pranešti apie sunkumus atliekant užduotis ir pan.
26. Užduotis atlieka atsakingai ir sąžiningai.
27. Nurodytu laiku ir būdu pateikia mokytojui atliktas užduotis vertinimui.
28. Pertraukų metu privalo ilsėtis.
29. Jei šeimoje tenka dalintis kompiuteriu ar telefonu su kitais vaikais, padeda jaunesniems ir pasinaudoja galimybe su mokytoju konsultuotis kitu jo siūlomu laiku ar būdu.
30. Sutartu būdu bendrauja su klasės auklėtoju, socialiniu pedagogu, kitais klasės mokiniais mokymosi tikslais.
31. Informuoja klasės auklėtoją, jeigu negali dalyvauti nuotoliniame mokyme dėl ligos.
32. Laikosi etikos principų ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų: neįrašinėja, neplatina mokytojų sinchroniniu būdu vedamų pamokų/konsultacijų įrašų, neperduoda suteiktų prisijungimų tretiesiems asmenims.
33. Pagal galimybes laisvu laiku atlieka būreliams vadovaujančių mokytojų užduotis.

V. PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ VEIKLA

34. Specialusis pedagogas organizuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos dalykų individualizuotas programas, nuotolinį mokymą, sutarta su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) forma pateikia pamokos medžiagą ir užduotis, informuoja apie vertinimą ir atliktų užduočių grąžinimo laiką bei būdą. Pamokos medžiagą per TAMO dienyną siunčia ir mokytojo padėjėjui.
35. Mokytojo padėjėjas pagal gautą pamokos medžiagą pasiruošia konsultuoti mokinį, inicijuoja pagalbą telefonu ir naudodamasis Messenger programa. Esant poreikiui konsultuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), bendrauja su jais mokymosi pagalbos teikimo klausimais.
36. Logopedas visiems mokiniams, kuriems skirta logopedo pagalba, mokymosi medžiagą siunčia į tėvų (globėjų, rūpintojų) elektroninį paštą bei konsultuoja ir teikia pagalbą telefonu.
37. Socialiniai pedagogai telefonu ir Messenger programa bendrauja:
37.1. su socialinę atskirtį patiriančiomis šeimomis: bendrauja su mokiniais socialinio emocinio ugdymo temomis, tėvams teikia konsultacijas vaiko ugdymo klausimais ir socialinės psichologinės pagalbos klausimais;
37.2. su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, kuriems skirta socialinio pedagogo pagalba, socialinio emocinio ugdymo temomis, palaiko ryšį su šių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
38. Pagalbos mokiniui specialistai:
38.1. teikia pagalbą ir nuotolines konsultacijas vaikams ir tėvams suderintu laiku ir pagal informaciją, paskelbtą mokyklos internetinėje svetainėje;
38.2. bendradarbiauja su mokytojais, klasių auklėtojais, konsultuoja dėl ugdymo turinio pritaikymo specialiųjų ugdymo poreikių turintiems mokiniams.

VI. KLASĖS AUKLĖTOJŲ VEIKLA

39. Klasės auklėtojas bendrauja su visais klasės mokiniais ir jų šeimomis sutartu būdu, konsultuoja mokymo (-si) organizavimo klausimais.
40. Gavęs iš tėvų (globėjų, rūpintojų) telefonu, trumposiomis žinutėmis ar Messenger programa informaciją, kad mokinys serga, nedelsiant TAMO dienyne pranešimu informuoja mokančius mokytojus. Gavęs iš tėvų (globėjų, rūpintojų) informaciją, kad mokinys pasveiko, ta pačia forma informuoja mokančius mokytojus.
41. Numatytu tvarkaraštyje laiku sutartu su mokiniais būdu veda klasės valandėles.
42. Pildo dienyną vadovaudamasis mokyklos Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais.

VII. ADMINISTRACIJOS VEIKLA

43. Mokyklos direktorius:
43.1. koordinuoja mokyklos darbą ir ugdymo (-si) proceso organizavimą nuotoliniu būdu;
43.2. teikia informaciją švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, savivaldybei ir švietimo skyriui apie mokyklos veiklą;
43.3. teikia informaciją, bendrauja su mokyklos bendruomene el. paštu, TAMO dienyno pranešimais, telefonu, facebook grupėje „Mokytojai“ ir Messenger programa, organizuoja pasitarimus sutartu būdu.
43.4. paskiria IKT koordinatorių, kuris konsultuoja mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais.
44. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:
44.1. koordinuoja mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklą, organizuojant ir vykdant ugdymo (-si) procesą nuotoliniu būdu;
44.2. sudaro vaizdo pamokų/konsultacijų tvarkaraštį ir skelbia jį mokyklos tinklapyje.
44.3. prižiūri TAMO dienyno pildymą apie pravestas pamokas, aplinkos naudojimą nuotoliniam mokymui;
44.4. organizuoja metodinę pagalbą mokytojams, rengiantiems medžiagą nuotoliniam mokymui (-si);
44.5. kas savaitę gauna grįžtamąjį ryšį iš mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), kuruojamų mokytojų ir klasių auklėtojų apie nuotolinio mokymo (-si) eigą, bendrauja su mokyklos bendruomene el. paštu, TAMO dienyno pranešimais, telefonu, facebook grupėje „Mokytojai“ ir Messenger programa;
44.6. vykdo mokinių mokymosi krūvio stebėseną, teikia siūlymus svarstyti klausimus dėl ugdymo (-si) proceso nuotoliniu būdu koregavimo;
44.7. teikia informaciją apie nuotolinio ugdymo (-si) vykdymą ir siūlymus nuotolinio ugdymo eigai koreguoti mokyklos direktoriui.

VIII. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) VEIKLA

45. Pasirūpina vaiko nuotoliniam mokymuisi reikalingomis techninėmis ir kitomis priemonėmis, interneto ryšiu, sukuria namuose darbo erdvę, skirtą vaikui (vaikams).
46. Apie turimas priemones informuoja klasės auklėtoją.
47. Užtikrina, kad vaikas laikytųsi mokymosi ir poilsio režimo bei karantino sąlygų.
48. Rūpinasi, kad vaikas pamokų tvarkaraščio laiku susipažintų su Google Classrom platformoje pateikta mokymosi medžiaga ir laiku atliktų užduotis bei pasinaudotų mokytojo pagalba.
49. Šeimoje esant keliems mokyklinio amžiaus vaikams, susitaria su vaikais dėl darbo ritmo.
50. Tą pačią dieną praneša klasės auklėtojui, jeigu vaikas suserga, ar atsiranda kitos rimtos priežastys, dėl kurių vaikas negali dalyvauti nuotolinio mokymosi procese.
51. Bendrauja su dalykų mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais naudodamasis mokyklos svetainėje ir TAMO dienyne pateikta kontaktine informacija.
52. Bendrauja su klasės auklėtoja per TAMO dienyną, sutartu būdu ir suderintu laiku.
53. Mokyklos paskelbta kontaktine informacija teikia su ugdymo procesu susijusius klausimus, pastebėjimus, siūlymus.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

54. Aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje. Jis gali būti keičiamas atsiradus poreikiui, keičiant mokyklos ugdymo (-si) nuotoliniu būdu darbo organizavimą.
55. Visi pedagoginiai darbuotojai, organizuojantys mokymą (-si) nuotoliniu būdu ir jį vykdantys, privalo laikytis asmens duomenų apsaugos įstatymo ir asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklių, mokyklos bendruomenės etikos kodekso, autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo.
56. Nuotolinis mokymas (-is) nutraukiamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu.
57. Aprašas pedagoginiams darbuotojams siunčiamas el. paštu. Toks pranešimo išsiuntimas laikomas darbuotojo supažindinimu su aprašu.

________________________________________