2019-2020 m.m. ugdymo plano pakeitimai

DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V1-111 „DĖL 2019-2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2020 m. gegužės 26 d. Nr. V1-55

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m.         gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-689 ,,Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2020 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-681 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 ,,Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“,

pakeičiu Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos 2019-2020 mokslo metų ugdymo planą, patvirtintą Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-111 „Dėl 2019-2020 mokslo metų ugdymo plano patvirtinimo“:

  1. Pakeičiu 9.2. papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.2. Ugdymo procesas baigiasi ir bus vykdomas:

Klasės Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė dienomis
Priešmokyklinė grupė 2020-06-04 167
1-4 klasės 2020-06-04 167
5-10 klasės 2020-06-18 177

9.2.1. Priešmokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu vykdomas iki ugdymo proceso pabaigos.
9.2.2. 1-4 klasėms ugdymo procesas nuotoliniu būdu vykdomas iki 2020 m. gegužės 29 d.,  5-10 klasėms – iki 2020 m. birželio 5 d.
9.2.3. 1-4 klasėms ugdymo procesas mišriu būdu vykdomas nuo 2020 m. birželio 1 d. iki  2020 m. birželio 4 d., 5-10 klasėms nuo 2020 m. birželio 8 d. – iki 2020 m. birželio 18 d.“

  1. Pakeičiu 9.5. papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.5. Ugdymo procesas 1-4 kl. bei 5-10 kl. skirstomas pusmečiais.

Pusmetis Pusmečio pradžios data Pusmečio pabaigos data
I pusmetis (1-10 kl.) 2019-09-02 2020-01-31
II pusmetis (1-4 kl.) 2020-02-01 2020-06-04
II pusmetis (5-10 kl.) 2020-02-01 2020-06-18

Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdymas yra vientisas vienerių metų ugdymo procesas ir pusmečiais neskirstomas.“

  1. Pakeičiu 9.10. papunktį ir jį išdėstau taip:

„Ugdymo procese 1-10 klasių mokinių kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, projektinei, mokymosi pagalbos teikimo įvairių mokymosi poreikių mokiniams (konsultacijoms) skiriama nuo 30 iki 60 pamokų (iki 10 mokymosi dienų). Ši veikla yra ugdymo proceso dalis, ja siekiama Bendrojoje programoje numatytų ugdymo tikslų:

Eil. Nr. Veikla Laikas, dalyviai Organizatoriai
1. Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo veiklų projektinė diena “Ieškau, tyrinėju, atrandu“ 2019-10-25
1-10 klasių mokiniai
Pavaduotojai ugdymui, mokytojai, klasių auklėtojai
2. Kalėdiniai renginiai 2019-12-20
1-10 klasių mokiniai
Mokyklos mokinių taryba, darbo grupė, mokytojai, klasių auklėtojai
3. Pilietinių iniciatyvų diena 2020-02-14
1-10 klasių mokiniai
Darbo grupė, mokytojai, klasių auklėtojai
4. Mokymosi pagalbos teikimas įvairių mokymosi poreikių mokiniams (konsultacijoms) 2020-06-1/3
1-4 klasių mokiniai
2020-06-8/17
5-10 klasių mokiniai
Dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai
5. Projektinės, pažintinės, tyriminės, sportinės ir turistinės veiklos 2020-06-1/3
1-4 klasių mokiniai
2020-06-8/17
5-10 klasių mokiniai
Dalykų mokytojai, klasės auklėtojai
6. Mokslo metų užbaigimo diena 2020-06-04
1-4 klasių mokiniai
2020-06-18
5-10 klasių mokiniai
Vadovai, mokytojai, klasių auklėtojai“

Direktorė                                                                                                              Ramutė Siliūnienė