MOKYTOJAMS

ATVIROS PAMOKOS „KOLEGA – KOLEGAI“ (2018 M. KOVO MĖN.)

MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
SAVIANALIZĖS ANKETOS FORMA MOKYTOJAMS IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAMS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS FORMOS
INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO FORMA
INTEGRACIJOS Į MOKYKLOS BENDRUOMENĘ PLANAS
KLASĖS VEIKLOS PLANO FORMA

REKOMENDACIJOS PRITAIKYTŲ IR INDIVIDUALIZUOTŲ PROGRAMŲ RENGIMUI
PRITAIKYTOS PROGRAMOS FORMA
REKOMENDACIJOS MOKYTOJAMS, DIRBANTIEMS SU YPATINGŲ POREIKIŲ MOKINIAIS
MOKINIŲ MOKYMOSI STILIAI (2016-2017 m.m.)

INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ IR TARPDALYKINĖS INTEGRACIJOS TVARKA
PROGRAMOS, INTEGRUOJAMOS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR PRADINIO UGDYMO BENDRĄSIAS PROGRAMAS
ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMOS INTEGRAVIMAS Į 5-10 KLASIŲ UGDYMO TURINĮ
ETNINĖS KULTŪROS  BENDROSIOS PROGRAMOS INTEGRAVIMAS Į DALYKŲ PROGRAMAS
ŽMOGAUS SAUGOS INTEGRAVIMAS Į DALYKŲ PROGRAMAS IR KLASĖS AUKLĖTOJO VEIKLĄ
UGDYMO KARJERAI REKOMENDUOJAMOS TEMOS ATSKIRŲ DALYKŲ PAMOKOSE IR KLASĖS AUKLĖTOJO  DARBE
SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI PROGRAMOS INTEGRAVIMAS Į 5-10 KLASIŲ UGDYMO TURINĮ
EKOLOGIJOS IR APLINKOS TECHNOLOGIJŲ TEMŲ INTEGRAVIMAS Į 5-10 KLASIŲ UGDYMO TURINĮ

PATYČIŲ SITUACIJŲ SPRENDIMAS
OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS NUOBAUDŲ KOPĖČIOS